Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Teklif Cetveli

Birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlar nasıl yazılmalı ?

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2019/054
Gündem No : 50
Karar Tarihi : 11.12.2019
Karar No : 2019/UH.I-1640

BAŞVURU SAHİBİ:
Uzun Tour Tur. ve Sey. Acen. Nak. Oto. Kir. Oto. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/508236 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmeti (4 Araç Şoförlü/Yakıtsız) (01/01/2020-31/12/2020 Dönemi)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 06.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç Kiralama Hizmeti (4 Araç Şoförlü/Yakıtsız) (01/01/2020-31/12/2020 Dönemi)” ihalesine ilişkin olarak Uzun Tour Tur. ve Sey. Acen. Nak. Oto. Kir. Oto. Tic. Ltd. Şti.nin 12.11.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.11.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.11.2019 tarih ve 49809 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.11.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1479 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, taraflarınca sunulan teklifin, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle reddedildiği söz konusu hususun mevzuata uygun olmadığı zira söz konusu birim fiyat teklif cetvelinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddesine uygun bir şekilde yuvarlama yapılarak teklif verildiği ve söz konusu birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde “(7) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde “16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.

16.5.2. Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

Kısmi teklifin tek kalemden oluşması durumunda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar, en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilecektir. Kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde ise bu kalem tutarlarının toplanması sonucu bulunan kısım toplam tutarı en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilecektir. Bir başka ifadeyle kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde her bir kalemin birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebilecek, ancak kısım toplam tutarı en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

16.5.2.1.İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” açıklaması bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Araç Kiralama Hizmeti (4 Araç Şoförlü/Yakıtsız) (01/01/2020-31/12/2020 dönemi)

b) Miktarı ve türü:

3 Adet Sedan tipi binek otomobil ve 1 Adet Pickup (Çiftkabin) aracın 12 Ay süreyle (Yakıt hariç) şoförüyle birlikte kiralanması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Rize il sınırları ve gerektiğinde il dışı

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Söz konusu mevzuat hüküm ve açıklamalarından birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde isteklilerin, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatların ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceği, ancak, toplam teklif tutarının virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacağı, yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerlerin bir kuruşa tamamlanacağı, yarım kuruşun altındaki değerlerin ise dikkate alınmayacağı, ayrıca söz konusu ihalenin 5 adet iş kaleminden oluştuğu ve kısmi teklife kapalı olduğu anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen       Birim Fiyat

         

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Şoför Aylık Ücreti(Brüt asgari ücretin %50 fazlası)

Ay

4

12

4.889,10

234.676,80

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Teknik Şartnamede Özellikleri Belirtilmiş 1 Adet Sedan Binek Otomobil

ay

12

0,001

0,01

2

Teknik Şartnamede Özellikleri Belirtilmiş 1 Adet Sedan Binek Otomobil

ay

12

0,001

0,01

3

Teknik Şartnamede Özellikleri Belirtilmiş 1 Adet Sedan Binek Otomobil

ay

12

0,001

0,01

4

Teknik Şartnamede Özellikleri Belirtilmiş 1 Adet 4×2 veya 4×4 Pickup (Çiftkabin) Arazi Aracı

ay

12

0,001

0,01

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

0,04

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

234.676,84

 şeklinde olduğu görülmüştür.

Yapılan incelemede, başvuru sahibi isteklinin yukarıda yer alan birim fiyat teklif cetvelinin birinci kısmında işçilik kalemi için teklifinin 234.676,80TL olduğu, anılan istekli tarafından (4 kalem araç için) birim fiyat teklif cetvelinin ikinci kısmında her bir araç kalemi için birim fiyat olarak 0,001 TL teklif edildiği, birim fiyatlar ile miktarların çarpılması sonucu (0,001 x 12) bulunan tutar sütunlarında ise 0,01 TL teklif edildiği, toplam teklif tutarı olarak da 234.676,80TL + 0,04 TL toplamından oluşan 234.676,84 TL teklif edildiği görülmüştür.

Başvuru sahibi istekli olan Uzun Tour Tur. ve Sey. Acen. Nak. Oto. Kir. Oto. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamında sunulan ve yukarıda yer alan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde,

anılan istekli tarafından cetvelin birinci kısmında yer alan işçilik kalemi için teklif edilen birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarın aritmetik hata yapılmadan yazıldığı, cetvelin ikinci kısmında ise 1-4’üncü satırlarında bulunan 4 kalem araç için (her bir araç kalemi için) miktarların idarenin belirlediği şekilde 12 olarak yazıldığı, birim fiyatların virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde her bir araç kalemi için Tebliğ’in ilgili maddesine uygun olarak 0,001 TL, birim fiyat ile miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların (0,001×12=0,012) Tebliğ’in ilgili maddesine uygun olarak virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanmak suretiyle 0,01 TL ve toplam teklif tutarının da virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayı olarak 234.676,84 TL şeklinde yine Tebliğ’in ilgili maddesine uygun olarak yazıldığı ve bu doğrultuda anılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde bulunmuştur.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Erol Koçal ve İlhan Uzun tarafından sunulan tekliflerin, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle reddedildiği görülmüştür.

Anılan isteklilerin teklif dosyası kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetvelleri incelendiğinde, cetvelin birinci kısmında yer alan işçilik kalemleri için teklif edilen birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların aritmetik hata yapılmadan yazıldığı, cetvelin ikinci kısmında ise 1-4’üncü satırlarında bulunan 4 kalem araç için (her bir araç kalemi için) miktarların idarenin belirlediği şekilde 12 olarak yazıldığı, birim fiyatların virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde her bir araç kalemi için Tebliğ’in ilgili maddesine uygun olarak 0,001 TL, birim fiyat ile miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların (0,001×12=0,012) Tebliğ’in ilgili maddesine uygun olarak virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanmak suretiyle 0,01 TL ve toplam teklif tutarının da virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayı olarak 234.676,84 TL şeklinde yine Tebliğ’in ilgili maddesine uygun olarak yazıldığı ve bu doğrultuda anılan isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Uzun Tour Tur. ve Sey. Acen. Nak. Oto. Kir. Oto. Tic. Ltd. Şti., İlhan Uzun ve Erol Koçal’ın tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.