Salı, Temmuz 16, 2024
Teklif Cetveli

Birim fiyat teklif mektubunun imzalı, eki olan birim fiyat teklif cetvelinin ise 2 sayfadan ibaret ve son sayfasının imzalı olduğu tespiti esası etkiler mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2019/022
Gündem No : 18
Karar Tarihi : 26.04.2019
Karar No : 2019/UH.I-523

BAŞVURU SAHİBİ:
Çınarardı Peyzaj Taahhüt İnşaat Nakliyat Hizmet İşleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Konya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/63710 İhale Kayıt Numaralı “(27) Kişiyle (24) Aylık Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Konya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından 18.03.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “(27) Kişiyle (24) Aylık Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çınarardı Peyzaj Taahhüt İnşaat Nakliyat Hizmet İşleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 01.04.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.04.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.04.2019 tarih ve 15524 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.04.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/394 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının kaşeli ve imzalı olmadığı,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortaklarının tamamına ait ve ayrıca da tüzel kişiliği yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişilere ait ad, soyadı, ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarını gösterir belgeleri sunmadıkları,

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin EKAP kaydının bulunmadığı, aynı zamanda benzer iş tanımına uygun olmadığı,

4) İhale üzerinde bırakılan istekliye ilişkin puanlamanın sunulan iş deneyim belgesi üzerinden değil, 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış olan sözleşmelerin toplam bedelleri üzerinden EKAP sistemi kullanılarak yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde“…Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde“(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

İsteklilere ihale dokümanı ekinde verilen KİK0015.3/H nolu Birim Fiyat Teklif Cetveli standart formunun 8 nolu dipnotunda“Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır” açıklaması yer almaktadır.

Başvuruya konu ihale birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş olup, başvuru sahibinin teklif zarfı kapsamında sunduğu birim fiyat teklif mektubunun 1 sayfadan, eki olan birim fiyat teklif cetvelinin ise 2 sayfadan ibaret olduğu, birim fiyat teklif mektubunun toplam teklif bedelinin yazılı olduğu ilk sayfası ile birim fiyat teklif cetvelinin yine toplam teklif bedelinin yazılı olduğu ikinci sayfasının imzalı ve kaşeli olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında ise kaşe ve imza bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif mektubunda imza ve kaşenin yer aldığı, birim fiyat teklif mektubunda yer alan toplam teklif bedelinin 2.991.467,10 TL olduğu, rakam ve yazı ile yazılan tutarların birbiri ile uyumlu olduğu, birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası ve eki olan birim fiyat teklif cetvelinin 2 sayfadan ibaret olduğu,

birim fiyat teklif cetvelinde sıralı bir şekilde devam eden iş kalemlerinin birimi, miktarı, birim fiyat ve tutarlarına yer verildiği ve KDV hariç toplam tutarın yer aldığı son sayfanın imzalı ve kaşeli olduğu ve buradaki toplam tutar ile birim fiyat teklif mektubundaki tutarın (2.991.467,10 TL) aynı olduğu, bu durumun imzalı olmayan sayfa dahil bütün iş kalemlerinde teklif edilen fiyatların toplam tutarla uyumunu gösterdiği tespit edilmiş olup, birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında imza ve kaşenin olmaması hususunun esasa etkili bir aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde“10/A.1İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1’inci maddesinde“7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,..” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan 7 Ağustos 2017 tarih ve 9383 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 546’ncı sayfasında şirketin tek ortağının ve müdürünün Ali KELEŞ olduğunun belirtildiği, sunulan 24.07.2017 tarihli imza sirkülerinde ise yetkili Ali KELEŞ’in T.C. Kimlik numarasının belirtilmiş olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı anlaşılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.5 ve 7.6’ncı maddesinde“Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40‘den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına dayalı işler benzer iş olarak kabul edilecektir”düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından düzenlenmiş olan 12.12.2018 tarihli ve 2078/H-İST-60-1 sayılı iş deneyim belgesinin sunulmuş olduğu, işin adının“Etil Alkol ve Biyoetanol Tesisinin İşletilmesi işçilik Hizmeti”,tanımının“Fabrikamızın Alkol Fabrikasında Etil Alkol ve Biyoetanol üretimi ve sonrası bakım işleri için 1 (Bir) yıl süreyle (10 ay üretim,2 ay revizyon) 35 kişilik işgücünün ve bu işlerin yürütülmesinden sorumlu 1 adet Teknik sorumlunun temini” olduğu görülmüştür. Söz konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olduğu, belgenin EKAP’ta kayıtlı olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin“Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinde“(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar esas alınarak değerlendirme yapılır. Bu çerçevede isteklilere;

a) İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan,

b) İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan,

verilir.

(2) Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde birinci fıkra kapsamında puan alabilmek için belirtilen kriterlerin tüm ortaklarca sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede, tüm ortaklara ve bunların iş deneyim belgesi kullanılan ortaklarına ait toplam sözleşme tutarı esas alınacak, (b) bendindeki kriterin de tüm ortaklar tarafından sağlanması halinde ortak girişime puan verilecektir.

(3) Birinci fıkrada yer alan kriterleri sağlayamayan isteklilere puan verilmez. Yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulur. Kura sonucunda tespit edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenir.

(4) Birinci fıkranın (a) bendine ilişkin değerlendirmede ilan veya davet tarihi itibariyle geçerli EKAP verileri; (b) bendine ilişkin değerlendirmede isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler esas alınır.

(5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

(6) Elektronik eksiltme yapılan ihalelerde ihale üzerinde kalan istekli, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından kura çekilerek belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

İdare tarafından teklifi eşit olan Asran İnş. Eğitim Hizm. ve İhtiyaç Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., BRZ Silaj Paketleme İnş. Nak. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Çınardı Peyzaj Taah. İnş. Nak. Hizmet İşleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış olan sözleşmelerin EKAP üzerinden sorgulandığı, ve bu kapsamda her üç isteklinin de imzalanmış sözleşmesinin bulunmadığı görülmüştür. Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.