Salı, Temmuz 16, 2024
Hizmet Alımları

İşletme kayıt belgesindeki adres ile ticaret sicil gazetesindeki adresin aynı olması zorunlu mudur?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/012

Gündem No : 73

Karar Tarihi : 08.03.2017

Karar No : 2017/UH.II-786

Şikayetçi :

CNS Müteahhitlik Temizlik Yemek Üretimi ve Otomasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

03.01.2017 / 638

Başvuruya Konu İhale:

2016/449599 İhale Kayıt Numaralı “Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığının Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Servis Ve Servis Sonrası Temizlik” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Cns Müt. Tem. Yemek Üretimi ve Oto. Hizm. Tic. Ltd. Şti.,

M. Akif Mah. Adnan Menderes Bulvarı No: 59 Bucak/BURDUR

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

Ağdacı Mahallesi 74100 BARTIN

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/449599 İhale Kayıt Numaralı “Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Servis ve Servis Sonrası Temizlik” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 05.12.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Servis ve Servis Sonrası Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Cns Müteahhitlik Temizlik Yemek Üretimi ve Otomasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin 23.12.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.12.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2017 tarih ve 638 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/40 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; 15.12.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ile “Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Servis ve Servis Sonrası Temizlik” ihalesinin Tortamışlar Nak. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ancak aşağıda maddeler halinde belirtilen belgelerin anılan istekli tarafından mevzuata aykırı olarak sunulduğu, şöyle ki;

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin, ihale dosyasını imzalayan yetkililerinin asaleten imzalandığı, şayet vekaletname ile ihaleye katılım sağlandıysa vekaletlerinin yeterli olup olmadığı, imzalayan vekalet sahiplerinin imza beyanlarının bulunup bulunmadığı ve imza sirküleri ile uyumlu olup olmadığı, imza yetki tarihlerinin ihale tarihini kapsayıp kapsamadığı, kontrol edilmesi halinde teklif mektubundaki imza ile imza beyanındaki imza beyanının aynı olmadığı,

2) Geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı, söz konusu mektupta belirtilen teminat tutarının teklif ettikleri bedelin % 3’ünü karşılamadığı, ayrıca bahse konu mektubun İdari Şartname’nin 26’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen süreyi kapsamadığı,

3) Aynı Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (e) fıkrası gereğince ihale dosyası kapsamında vekâleten ihaleye katılma durumunda, vekil adına düzenlenen ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması gerektiği, ancak anılan istekli tarafından söz konusu belgelerin sunulmadığı, öte yandan sunulan belgelerin anılan Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı” 7.7’inci maddesine aykırı olarak aslı yerine suretinin idareye ibraz edildiği ve “Aslı idarece görülmüştür” şerhi taşıyan suretin sureti olarak teklif dosyasında yer aldığı,

4) Aynı Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) fıkrasında istekliler tarafından teklifleri kapsamında “İşletme Kayıt Belgesi”nin sunulması gerektiğinin düzenleme altına alındığı, ancak anılan isteklinin herhangi bir mutfağı bulunmamasına rağmen söz konusu belgenin alındığı ve faaliyet konusunun şikâyete konu ihaleyi kapsamadığı, uyuşmazlığa konu ihalenin yemek ihalesi olması sebebiyle adı geçen belgenin faaliyet konusunun “Perakende ve Toplu Tüketim İşletmeleri”, “Hazır Yemek ve Tabldot Yemek Üretimi” ya da “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” olması gerektiği, ancak bahse konu belgenin konusunun bu konulardan birini ihtiva etmediği, ayrıca söz konusu belgenin pasif durumda olduğu ve ilgili Kurumdan teyidinin yapılması gerektiği, yine anılan belgede yer alan adres ile Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan adresin bire bir örtüşmediği,

5) Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden önce düzenlendiği,

6) Bilançoya ilişkin sunulan belgelerin aynı Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinin (a), (b) ve (c) fıkralarında düzenlenen kriterleri sağlamadığı,

7) İş hacmine ilişkin sunulan belgelerin eksik olduğu, ayrıca söz konusu belgelerin aynı Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesinde düzenlenen kriterleri sağlamadığı,

8) İş deneyim belgesinin aynı Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde belirtilen kriterleri sağlamadığı, benzer iş tanımına uygun olmadığı ve parasal tutarları karşılamadığı, öte yandan söz konusu belgenin özel sektöre gerçekleştirilen iş kapsamında alınan bir belge olduğu, dolayısıyla anılan belgenin kabul edilebilmesi için sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örneklerinin ve söz konusu işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği, öte yandan söz konusu belgenin anılan Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı” 7.7’inci maddesine aykırı olarak aslı yerine suretinin idareye ibraz edildiği ve “Aslı idarece görülmüştür” şerhi taşıyan suretin sureti olarak teklif dosyasında yer aldığı, diğer taraftan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örneklerinin anılan istekli tarafından tam tasdik sözleşmesi bulunan ve beyanname vermeye yetkili olan meslek mensupları tarafından veya vergi daireleri tarafından onaylanmadığı, ayrıca sunulan iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği, EKAP üzerinden düzenlenmeyen iş deneyim belgesi nedeniyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

9) Teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerin Aynı Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı” 7.7’inci maddesine aykırı olarak sunulduğu iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu hizmetin adının “Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Servis ve Servis Sonrası Temizlik”, miktarı ve türünün ise “370.000 adet malzeme dahil yemek yapımı, servisi ve servis sonrası temizlik hizmet alımı ile 90.000 adet malzeme, servisi ve temizlik dahil Çorba Hizmet alımı 350 ml” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

İhalede 11 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, 1 isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Tortamışlar Nak. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi istekli Cns Müt. Tem. Yemek Üretim ve Oto. Hizm. Tic. ve Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “…ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, …” hükmü yer almakta olup, ihale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde de bu yönde düzenlemeye yer verilmiştir.

Bu çerçevede 07.07.2011 tarih ve 7853 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nüshasında yer alan düzenlemeye istinaden 09.03.2015 tarihinde Salihli 3. Noteri tarafından tanzim edilen imza sirkülerinde Mahir Etem Tortamış’ın şirket müdürü sıfatıyla 05.07.2011 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile şirketi temsil ve ilzama münferit imzası ile temsile yetkili kılındığı anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu ve cetveline bakıldığında söz konusu cetvel ve mektubun ihaleye teklif vermeye yetkili şirket müdürü Mahir Etem Tortamış tarafından imza altına alındığı görülmüştür.

Yukarıda yer alan açıklama ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

(7) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

…” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan hükümler bir arada değerlendirildiğinde, ihalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı, istekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, anılan Yönetmelik’in ekinde yer alan standart formlara uygun olmasının zorunlu olduğu, standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının geçerli olarak kabul edilmeyeceği,

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihinin belirtilmesi hususu ile birlikte, bu tarihin, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirleneceği, diğer taraftan isteklinin ortak girişim olarak ihaleye katılması halinde toplam teminat miktarının, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabileceği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan uyuşmazlığa konu husus ile ilgili olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin “Geçici teminat” başlıklı standart 26.3’üncü maddesine bakıldığında, “Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ………… tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.” düzenlemesi yer almakta olup bu maddeye ait 32 numaralı dipnotta ise; idarenin, 4734 sayılı Kanunun 35’inci maddesini esas alarak, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek suretiyle bulduğu tarihi buraya yazacağı talimatı yer almaktadır.

Bu çerçevede, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 03.05.2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan Şartname maddelerine bakıldığında isteklilerce teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekleri, teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı, diğer taraftan geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihinin 03.05.2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirleneceği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan istekli Tortamışlar Nak. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iddia konusu hususa ilişkin olarak sunulan belgeler incelendiğinde,

Bir adet geçici teminat mektubunun sunulduğu, söz konusu teminat mektubunun Türkiye Halk Bankası A.Ş. Demirci Şubesi tarafından 30.11.2016 tarihinde anılan istekli adına düzenlendiği, söz konusu mektubun geçerlilik tarihinin 15.05.2017, teminat tutarının 95.000,00 TL olduğu,

Bu kapsamda İdari Şartname’nin 26.3’üncü maddesi gereğince geçici teminat olarak sunulan teminat mektubunun geçerlilik tarihinin 03.05.2017 tarihinden önce olmaması gerektiği düzenlemesi karşısında, anılan istekli tarafından sunulan teminat mektubunun geçerlilik tarihinin 15.05.2017 olduğu, dolayısıyla sunulan geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin anılan Şartname maddesinde belirtilen teminat mektubu geçerlilik tarihini karşıladığı,

Diğer taraftan anılan istekli tarafından söz konusu ihaleye 2.867.200,00 TL teklif verildiği göz önüne alındığında, teminat mektubunun toplam teminat tutarı olan 95.000,00 TL’nin, anılan isteklinin teklif tutarının %3’ü olan (2.867.200,00x%3=86.016,00 TL) 86.016,00 TL’lik tutarın üzerinde olduğu, ayrıca teminat mektubunun standart forma uygun olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan açıklama ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “…ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, …” hükmü yer almakta olup, ihale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde de bu yönde düzenlemeye yer verilmiştir.

Bu çerçevede 07.07.2011 tarih ve 7853 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nüshasında yer alan düzenlemeye istinaden 09.03.2015 tarihinde Salihli 3. Noteri tarafından tasdik edilen imza sirkülerinde Mahir Etem Tortamış’ın şirket müdürü sıfatıyla 05.07.2011 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile şirketi temsil ve ilzama münferit imzası ile temsile yetkili kılındığı anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu ve cetveline bakıldığında söz konusu cetvel ve mektubun ihaleye teklif vermeye yetkili şirket müdürü Mahir Etem Tortamış tarafından imza altına alındığı görülmüştür.

Bununla birlikte anılan istekli tarafından imza sirkülerinin “Aslı İdaremizce Görülmüştür” kaşesi basılmak suretiyle Bartın Üniversitesi Rektörlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Ekrem Kayış tarafından imzalanmış suretinin sunulduğu, sunulan söz konusu belgelerin idarece suretinin sureti veya fotokopisi görülmek suretiyle onaylandığı anlamına gelmeyeceği, bu itibarla bahse konu belgelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı maddesinde yer verilen “Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler.” hükmüne uygun olarak idarece onaylanan sureti şeklinde sunulduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan açıklama ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Başvuru sahibinin 4’üncü iddiası kapsamında yer alan hususlardan “anılan isteklinin herhangi bir mutfağı bulunmamasına rağmen söz konusu belgenin alındığı” iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme (a) başlığı adı altında yapılmış olup, söz konusu inceleme sonucunda ulaşılan tespitlere aşağıda yer verilmiştir.

a-İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1’inci maddesinin (h) bendinde “ İşletme Kayıt Belgesi aslı veya noter tasdikli sureti ” düzenlemesine,

Teknik Şartname’nin “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinde “Üniversitemiz öğrenci ve idari/akademik personeli için 4 çeşitten oluşan yemeklerin (çorba dahil genel hükümler 1.maddesi) malzeme dahil olarak Bartın Üniversitesi Merkez Kampüsü mutfağında pişirilip, akademik personel lokaline, idari personel yemekhanesine, öğrenci yemekhanesine ve dış yemekhanelere servisi ve servis sonrası temizlik hizmeti alım ihalesine katılmak isteyen hizmet sunusuna bundan böyle “YÜKLENİCİ” denilecektir. ” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan istekli Tortamışlar Nak. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iddia konusu hususa ilişkin olarak sunulan belgeler incelendiğinde,

Manisa Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen TR-45-K-002190 kayıt no’lu, 02.07.2012 veriliş tarihli “İşletme Kayıt Belgesi”nin sunulduğu, söz konusu belgede işletmecinin adı soyadı/tüzel kişiliğin adı ve işletmenin ticaret unvanı bölümüne “Tortamışlar Nak. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.” yazıldığı, belge üzerinde şirketin merkez adresi ve işletmenin adresi bölümüne “AKINCILAR Mah. Kızılay Sk. No: 1 Demirci-Manisa/TÜRKİYE”, işletmenin faaliyet konusunun “Hazır yemek, tabldot yemek üretimi” olarak yazıldığı, ayrıca “İş bu belge, 5696 sayılı kanunun 30’uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda aktarıldığı üzere gerek ihale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1’inci maddesinin (h) bendinde, gerekse de ihale dokümanı kapsamında yer alan düzenlemelerde istekliler tarafından sunulması istenilen “İşletme Kayıt Belgesi”nin isteklinin kendi mutfağına ilişkin olarak düzenlenmiş olması gerektiği hususuna yönelik herhangi bir koşula yer verilmediği, ayrıca ihale konusu işin idarenin mutfağında gerçekleştirilecek bir iş olması durumu da göz önüne alındığında başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin 4’üncü iddiası kapsamında yer alan hususlardan “faaliyet konusunun şikâyete konu ihaleyi kapsamadığı, uyuşmazlığa konu ihalenin yemek ihalesi olması sebebiyle adı geçen belgenin faaliyet konusunun “Perakende ve Toplu Tüketim İşletmeleri”, “Hazır Yemek ve Tabldot Yemek Üretimi” ya da “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” olması gerektiği, ancak bahse konu belgenin konusunun bu konulardan birini ihtiva etmediği” iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme (b) başlığı adı altında yapılmış olup, söz konusu inceleme sonucunda ulaşılan tespitlere aşağıda yer verilmiştir.

b) İdari Şartname’de anılan belgenin kapsamına ilişkin bir koşula yer verilmemekle birlikte, ihale konusu işin adının “Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Servis ve Servis Sonrası Temizlik” olduğu göz önüne alındığında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan İşletme Kayıt Belgesi’nde yer alan işletmenin faaliyet konusunun “Hazır yemek, tabldot yemek üretimi” olmasının İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1’inci maddesinin (h) bendinde istenilen İşletme Kayıt Belgesi’nin faaliyet konusunun içerisinde yer aldığı değerlendirilmiş olup başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin 4’üncü iddiası kapsamında yer alan hususlardan “anılan belgede yer alan adres ile Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan adresin bire bir örtüşmediği” iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme (c) başlığı adı altında yapılmış olup, söz konusu inceleme sonucunda ulaşılan tespitlere aşağıda yer verilmiştir.

c) Tortamışlar Nak. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan 20.06.2013 tarih ve 8346 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde, anılan şirketin ticari ikametgah adresine ilişkin bir bilginin yer almadığı, sadece toplantının “şirket merkezinde toplanarak” yapıldığına ilişkin ibarenin söz konusu gazetede yer aldığı,

Diğer taraftan, “İşletme Kayıt Belgesi” belgesi üzerinde şirketin merkez adresi ve işletmenin adresi bölümüne “AKINCILAR Mah. Kızılay Sk. No: 1 Demirci-Manisa/TÜRKİYE” olarak yazıldığı görülmüştür.

Sonuç olarak, isteklilerden adres beyanının ihale sürecinde yapılacak yazışmalarda esas alınacak adresin belirlenmesi amacı ile istenildiği; Ticaret Sicil Gazetesinin ise, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu tespit etmek amacı ile istenildiği dikkate alındığında isteklinin “İşletme Kayıt Belgesi”nde yer alan adres ile Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan adresin aynı olma zorunluluğunun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin 4’ncı iddiası kapsamında yer alan hususlardan “söz konusu belgenin pasif durumda olduğu ve ilgili Kurumdan teyidinin yapılması gerektiği” iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme (d) başlığı adı altında yapılmış olup, söz konusu inceleme sonucunda ulaşılan tespitlere aşağıda yer verilmiştir.

d) Bartın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Tortamışlar Nak. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ait TR-45-K-002190 kayıt numaralı işletme kayıt belgesinin geçerli olup olmadığının Bartın Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne 23.12.2016 tarihinde sorulduğu,

Bartın Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 28.12.2016 tarihli cevabi yazısında “AKINCILAR Mah. Kızılay Sk. No: 1 Demirci/Manisa adresinde faaliyet gösteren Tortamışlar Nak. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. adlı TR-45-K-002190 kayıt nolu işletmenin 20.12.2016 tarih ve 5143637 sayılı dilekçesine istinaden kaydının iptal edildiği tespit edilmiştir.” şeklindeki açıklamalara yer verilmiştir.

Yapılan tespitler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu işletme kayıt belgesine ilişkin olarak Bartın Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından idareye gönderilen yazıda; söz konusu isteklinin işletme kayıt belgesini 20.12.2016 tarihinde iptal ettirdiği, ancak ihale tarihi olan 05.12.2016 itibari ile anılan belgenin geçerli olduğu ve bahse konu isteklinin teklifi kapsamında sunduğu belgenin ihale tarihi itibari ile aktif bir belge olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yukarıda yer alan açıklama ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 34’üncü maddesinde “(1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

…” hükmü,

İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler başlıklı 7.4.1’inci maddesinde “İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda aktarılan Yönetmelik ve Şartname hüküm ve düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi olan banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmasının zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan istekli Tortamışlar Nak. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iddia konusu hususa ilişkin olarak sunulan belgeler incelendiğinde,

Anılan istekli adına Türkiye Halk Bankası A.Ş. Demirci Şubesi tarafından 30.11.2016 tarihinde düzenlenmiş banka referans mektubunun sunulduğu görülmüştür.

Bu doğrultuda uyuşmazlığa konu ihalenin ilanının 31.10.2016 tarihinde yayımlanmış olduğu hususu dikkate alındığında, anılan istekli tarafından sunulan banka referans mektubunun ihale ilan tarihinden sonra (30.11.2016) tarihinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan açıklama ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin, her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(8) Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

(9) Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. İkinci, üçüncü, dördüncü, yedinci ve sekizinci fıkralar hariç diğer fıkralarda yer alan hükümler serbest meslek kazanç defteri özeti için de uygulanır.

(10) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin dokuzuncu fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü,

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4.2’nci maddesinde “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.”düzenlemesi bulunmaktadır.

Yukarıda aktarılan bilanço ve eşdeğer belgelere ilişkin Yönetmelik hükmü ve İdari Şartname düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaları gerektiği, sunulan söz konusu belgelerde; belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması yönünde belirtilen üç kriterin birlikte sağlanmasının zorunlu olduğu, sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan istekli Tortamışlar Nak. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iddia konusu hususa ilişkin olarak sunulan belgeler incelendiğinde,

SMMM Deniz Gürel Çakır tarafından standart forma uygun olarak 24.11.2016 tarihinde düzenlenen (Standart Form: KİK025.1/H) “bilanço bilgileri tablosu”, 08.04.2016 onay tarihli ve 2015 dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin sunulduğu, söz konusu beyannamenin ekinde 2014 ve 2015 yılı verilerini içeren ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunun yer aldığı, adı geçen belgeler üzerinde SMMM Deniz Gürel Çakır’ın kaşe ve imzası ile TÜRMOB kaşesinin bulunduğu görülmüştür.

Sunulan bilanço bilgileri tablosu incelendiğinde, cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) 1.29, aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) 0,29 olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, söz konusu tabloda kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise 0,27 olduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, anılan istekli tarafından bilançoya ilişkin sunulan belgelerin İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde yer alan kriterleri sağladığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan açıklama ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

(3) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(5) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında, toplam ciro için yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı için ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenecek parasal tutar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(7) İlgili mevzuat uyarınca gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek işlerin, açık ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre ihale edilmesi halinde, iş hacmine ilişkin oranların, bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde ise 2/5’i alınarak hesaplanan oranlar yeterlik kriteri olarak belirlenir. Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalenin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında ise bu oranlara göre belirlenen parasal tutarlar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür.

(8) Altıncı ve yedinci fıkralardaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(9) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(10) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

(11) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(12) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

(14) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt ettikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır.” hükmü,

İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4.3’üncü maddesinde “İstekli tarafından; a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan Yönetmelik hükmü ve Şartname düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, istekliler tarafından ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun veya taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların, birinin sunulmasının yeterli olduğu,

Toplam cironun; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutar olduğu, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınacağı,

Bu kapsamda, toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerektiği, bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan isteklinin yeterli kabul edileceği,

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabileceği, bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı, gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli Tortamışlar Nak. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iddia konusu hususa ilişkin olarak sunulan belgeler incelendiğinde,

SMMM Deniz Gürel Çakır tarafından standart forma uygun olarak 24.11.2016 tarihinde düzenlenen (Standart Form: KİK025.1/H) “bilanço bilgileri tablosu”, 08.04.2016 onay tarihli ve 2015 dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin sunulduğu, söz konusu beyannamenin ekinde 2014 ve 2015 yılı verilerini içeren ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunun yer aldığı, adı geçen belgeler üzerinde SMMM Deniz Gürel Çakır’ın kaşe ve imzası ile TÜRMOB kaşesinin bulunduğu görülmüştür.

Bu kapsamda toplam cironun; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarı olduğu anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu ihaleye 2.867.200,00 TL teklif verildiği dikkate alındığında, toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’i olan 716.800,00 TL’lik tutardan az olmaması gerektiği tespit edilmiştir.

Bu çerçevede anılan istekli tarafından sunulan gelir tablosunda toplam cironun (net satışlar) tutarı göz önüne alındığında, anılan isteklinin net satışlar tutarının söz konusu ihalede sağlaması gereken asgari tutarın (716.800,00 TL) üzerinde olduğu, dolayısıyla iş hacmine ilişkin sunulan belgenin İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesinde düzenlenen asgari oranı karşıladığı, öte yandan anılan Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesi gereği sunulan belgelerde herhangi bir eksiklik bulunmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan açıklama ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

8) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri, … ifade eder.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir. …

(5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a)Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz. …” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

…” hükmü,

Bahse konu Yönetmelik’in “İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı Ek 1’inci maddesinde “(1) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesine,

Anılan Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel kuruluşlarda malzeme veya malzemesiz yemek yapımı, servisi ve servis sonrası temizlik hizmeti iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde; istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, iş ortaklığı tarafından teklif verilmesi durumunda, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerektiği,

Anılan Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda malzeme veya malzemesiz yemek yapımı, servisi ve servis sonrası temizlik hizmeti işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği düzenlenmiştir.

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan istekli Tortamışlar Nak. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iddia konusu hususa ilişkin olarak sunulan belgeler incelendiğinde,

Atatürk Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 27.11.2015 tarihinde EKAP üzerinden düzenlenen iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede işin adının “Malzemeli Tabldot Yemek Pişirme, Dağıtma ve Sonrası Hizmet İşi, 2011/154519” olarak yer aldığı, belge tutarının 3.281.984,03 TL olduğu, öte yandan belge konusu işin kabul tarihinin “31.12.2012” olduğu, anılan belgenin EKAP üzerinden 27.11.2015 tarihinde düzenlendiği görülmüştür.

İş deneyim belgesine konu işin adının “Malzemeli Tabldot Yemek Pişirme, Dağıtma ve Sonrası Hizmet İşi” olduğu görülmüştür.

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde düzenleme altına alınan benzer iş tanımı kapsamında yer alan işlerden olduğu ve bahse konu belgenin EKAP üzerinden düzenlendiği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 2.867.200,00 TL olduğu, anılan isteklinin iş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işe ilişkin iş deneyim belgesini sunduğu ve ortaklık oranının %70 olduğu, ilgili Yönetmelik hükmü gereğince ortakların iş deneyim tutarının iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak belirleneceği, bu çerçevede söz konusu isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinde kendi hissesine düşen iş deneyim tutarının (3.281.984,03×0,70=2.297.388,82) olduğu, ihale konusu işte sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının ise (2.867.200,00x%30=860.160,00) 860.160,00 TL olduğu göz önüne alındığında, anılan istekli tarafından sunulan söz konusu iş deneyim belgesinde yer alan kendi hissesine düşen belge tutarının (2.297.388,82 TL) ihale konusu iş kapsamında istenilen asgari iş deneyim tutarını karşıladığı anlaşılmıştır.

Öte yandan başvuru sahibinin 8’inci iddiası kapsamında yer alan hususlardan “söz konusu belgenin özel sektöre gerçekleştirilen iş kapsamında alınan bir belge olduğu, dolayısıyla anılan belgenin kabul edilebilmesi için sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örneklerinin ve söz konusu işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği” iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, adı geçen iş deneyim belgesinin başvuru sahibinin iddiasının aksine özel sektöre gerçekleştirilen işler kapsamında düzenlenen bir iş deneyim belgesi niteliğinde olmadığı, Atatürk Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yapılan “Malzemeli Tabldot Yemek Pişirme, Dağıtma ve Sonrası Hizmet İşi, 2011/154519” ihalesine ait olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan açıklama ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin 8’inci iddiası kapsamında yer alan hususlardan “söz konusu belgenin anılan Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı” 7.7’inci maddesine aykırı olarak aslı yerine suretinin idareye ibraz edildiği ve “Aslı idarece görülmüştür” şerhi taşıyan suretin sureti olarak teklif dosyasında yer aldığı, diğer taraftan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örneklerinin anılan istekli tarafından tam tasdik sözleşmesi bulunan ve beyanname vermeye yetkili olan meslek mensupları tarafından veya vergi daireleri tarafından onaylanmadığı” iddiasına ilişkin olarak anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin “Belgelerin sunuluş şekli” kapsamında incelenmesi neticesinde, söz konusu belge üzerinde “Aslı İdaremizce Görülmüştür” kaşesi basılmak suretiyle Bartın Üniversitesi Rektörlüğünde görevli şube müdürü tarafından imzalanmış suretinin sunulduğu, sunulan bu belgenin söz konusu belgenin idarece suretinin sureti veya fotokopisi görülmek suretiyle onaylandığı anlamına gelmeyeceği, bu itibarla söz konusu belgenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı maddesinde yer verilen “Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler.” hükmüne uygun olarak idarece onaylanan sureti şeklinde sunulduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan açıklama ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

9) Başvuru sahibinin 9’uncu iddiasına ilişkin olarak:

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile (…) faks numarası.

b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

d) İtirazen şikayet başvurularında ayrıca idareye yapılan şikayetin tarihi ve varsa şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bulunması gerektiği belirtilmiş, 15 inci maddesinde, Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16’ncı madde çerçevesinde inceleneceği, 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediğinin inceleneceği, 17’nci maddesinin birinci fıkrasında ise, 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verileceği düzenlemelerine yer verilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından, söz konusu itirazen şikâyet başvurusunda herhangi bir belge adı açıkça belirtilmeksizin yalnızca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu belgelerin İdari Şartname’nin “belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesine aykırı olduğu hususunun yer aldığı, bu itibarla söz konusu iddianın sunulması gereken belgelerin yeniden incelenmesi talebini içeren bir iddia niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

Kurum tarafından ihale sürecindeki işlem ve eylemlere ilişkin yapılacak inceleme başvuru sahibinin iddia konusu ettiği hususlara ve idarenin bu yöndeki beyanlarına hasredilmiş olup, uyuşmazlıklarda idari denetim yetkisi bu yönde bulunan Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, re’sen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisi bulunmamaktadır.

Dolayısıyla ihale komisyonunun görev ve yetkisi dâhilinde incelediği hususların Kurum tarafından yeniden incelenmesi talebini içeren söz konusu iddianın uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

İtirazen şikâyet başvurusunun 8’inci iddiası kapsamında başvuru sahibi istekli Cns Müt. Tem. Yemek Üretim ve Oto. Hizm. Tic. ve Ltd. Şti.nin sunduğu iş deneyim belgesi incelendiğinde, anılan isteklinin Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 17.01.2014 tarihinde düzenlenen iş bitirme belgesini sunduğu, söz konusu belgede ihale kayıt numarasının “2012/156952”, işin tanımının “Malzeme Dahil Mamul Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti” olarak yer aldığı, belge tutarının 1.106.421,26 TL olduğu, öte yandan belge konusu işin kabul tarihinin “31.12.2013” olduğu görülmüştür.

Ancak anılan belgenin EKAP’a kayıt edilmediği tespit edilmiştir.

Bu çerçevede Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Ek 1’inci maddesi uyarınca ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi gerektiği, EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı dikkate alındığında başvuru sahibi isteklinin sunduğu iş bitirme belgesinin EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğunu yerine getirmediği, dolayısıyla ilan tarihi 31.10.2016 olan başvuru konusu ihalede iş deneyimini tevsik edici belge olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmış olup, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi istekli Cns Müt. Tem. Yemek Üretim ve Oto. Hizm. Tic. ve Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.