Pazartesi, Temmuz 15, 2024
İhale Komisyonu

İhale komisyonu dışında başka bir kişiye teknik değerlendirme yaptırabilir mi ?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2019/004

Gündem No : 24

Karar Tarihi : 16.01.2019

Karar No : 2019/UM.I-68

BAŞVURU SAHİBİ:

Arun Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/452579 İhale Kayıt Numaralı “İl Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Hastane, ADSM/ADSH’ler İhtiyacı 419 Kalem Genel Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25.10.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İl Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Hastane, ADSM/ADSH’ler İhtiyacı 419 Kalem Genel Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Arun Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.nin 11.12.2018tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2018 tarih ve 62817 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1888 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 139, 140, 141 ve 142’nci kısımlarının Yiğit Sağlık Araç ve Gereçleri İth. İhr. Paz. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, anılan istekli tarafından sunulan Finessis Aegis marka ürünlerin Teknik Şartname’nin 2, 4, 6 ve 17’nci maddelerini karşılamadığı, şöyle ki;

a-Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde “Eldiven tüm tıbbi ve cerrahi müdahalelerde, başta kırım Kongo kanamalı ateşi, insan ümmin yetmezlik virüsü (HIV) ve HCV gibi zarflı virüslerde ve vücut sıvıları ile bulaşan diğer tüm virüslere ve bakterilere karşı maksimum düzeyde koruma sağlamalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak ihalenin şikâyete konu kısımları üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği ürünlere ilişkin Finessis Aegis markası adı altında Kırım Kongo, HIV ve HCV gibi zarflı virüslere ve bakterilere karşı yapılmış bir çalışma olmadığı, söz konusu isteklinin 2 yıl önce fabrikası kapanan G-VIR marka ürüne ait yapılan çalışmaları Finessis Aegis marka ürünün çalışmaları gibi sunduğu ve kamuyu yanılttığı, buna rağmen idarece araştırma yapılmadığı ve firma taahhüdünün esas alındığının bildirildiği,

b-Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde“Antimikrobiyal madde kırım Kongo kanamalı ateşi, insan ümmin yetmezlik virüsü (HIV) ve HCV gibi zarflı virüslerde ve vücut sıvıları ile bulaşan diğer tüm virüslere ve bakteriler üzerinde 1 dakika gibi kısa bir süre içinde anlık etkide bulunmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak ihalenin şikâyete konu kısımları üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği ürüne ait virüs ve bakterilere karsı yapılmış in-vitro (laboratuvar) çalışmalarının mevcut olmadığı, ölüm oranları ve süreleri ile ilgili herhangi bir çalışma sunulamayacağından ürünün bahse konu Şartname maddesine uygunluk göstermeyeceği, klinik araştırması yapılmamış bir ürünün içerisindeki dezenfektan ajanın 1 dakika içerisindeki antimikrobiyal etkinliğini kabul etmenin mümkün olmadığı,

c-Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinde“Eldiven, antimikrobiyal maddenin eldivenin her kısmında eşit yüksek koruma sağlayacağı ve patojenlerin iç kısımlara nüfuz etmesini engelleyecek şekilde üretilmiş olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak ihalenin şikâyete konu kısımları üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği Finessis Aegis marka eldivenlerde antimikrobiyal maddenin eldivenin avuç içinde bittiği, antimikrobiyal kısmın eldivenin sadece bileğe kadar olan kısımlarını (parmaklar ve avuç içi) kapsadığı, bilek ve konç kısımlarında bulunmadığı, bu bölgelerden patojenlerin iç kısımlara nüfuz etmesi söz konusu olacağı için anılan eldivenlerin Teknik Şartname’de aranılan kriterleri karşılamadığı ve sağlık çalışanlarının güvenliğini tehdit ettiği, idarece şikâyete verilen cevapta bu hususun kabul edildiği, ayrıca ürünleri ile ilgili yaklaşımın doğru olmadığı,

ç-Teknik Şartname’nin 17’nci maddesinde“Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak ihalenin şikâyete konu kısımları üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği Finessis Aegis marka eldivenlere ilişkin teknik dokümanlarda, eldivenin parmak ucu kalınlığı 0,34 mm, avuç içi kalınlığı 0,30 mm ve konç kısmı kalınlığının 0,18 mm olarak belirtildiği, özelikle ilgili maddede belirtilen “Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.” kriterine uymadığı, eldivenin bütün olarak parmak ucu, avuç içi ve konç kısmı kalınlıklarının birbirinden farklı olduğu, idarece şikâyete verilen cevapta parmak ucu kalınlığının pratikte avantaj olduğu belirtilerek Teknik Şartname’de belirtilen özellikleri karşılamayan bir ürünün alımına karar verildiği,

d- Her ne kadar Teknik Şartname’de belirtilmese de ülkemizde de kabul edilen ve uygulanan 93/42 EEC Medikal Cihaz Direktifleri Kural 13’e göre içeresinde kimyasal dezenfektan ajan içeren tüm tıbbi cihazların Class III sınıfında olmak zorunda olduğu, Finessis Aegis marka eldivenlerin normal cerrahi eldiven standartları olan Class Ilb standardında olduğu, içerisindeki dezenfektanın toksik etki yaratıp yaratmadığı çalışmasının yapılmadığı, ayrıca Finessis Aegis markalı ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’a Kaydedilecek Tıbbi Cihazların Etiketleri Hakkında Duyuru gereğince eldiven paketi ve iç paket üzerinde bulunması gereken açıklamaların, bilgilerin ve uyarıların satışının yapıldığı ülkenin dilinde olması gerekliliğine uymadığı, numune değerlendirmede takdir ve sorumluluk idareye ait olmakla birlikte bahse konu hususlarla ilgili teknik görüş alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Söz konusu Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde“İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 17’nci maddesinde“(1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.

(2) İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az beş kişiden oluşur. Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

(3) İhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

(4) İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.

(5) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.

(6) İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.” hükmü,

Söz konusu Yönetmelik’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde“(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir…” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinde“57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

57.2. Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir.

57.3. İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ilgili maddesinde bu husus belirtilecek; aday veya istekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Diğer Hususlar” Bölümünde ya da teknik şartnamede düzenlenecektir.” açıklamaları bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde“2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Hastane, ADSM/ADSH’ler ihtiyacı 419 Kalem Genel Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Hastane, ADSM/ADSH’ler ihtiyacı 419 Kalem Genel Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Hastane, ADSM/ADSH’ler ile bağlı tüm birimlerimizin depolarına teslim edilecektir.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“7.5.6.

1) İstekliler, teklif edilen cihazın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı Türkçe Katalog veya Açıklayıcı Dokümanları ihale işlem dosyasında sunacaklardır. Katologlarda teknik şartnamede belirtilen hususlar bulunmalıdır. Teknik Şartnamede belirtilen hususlar katologda bulunmuyorsa bu hükümler ile ilgili istekliler kendileri veya ithalatçı tarafından imzalı açıklamayı da teklifleri beraberinde vereceklerdir.

2) İhale komisyonu gerek duyması halinde demonstrasyon talep edebilir. Demonstrasyon ihale komisyonunun talebini takip eden 5 (beş) gün içerisinde aşağıdaki koşullarda yapılacaktır;

Demonstrasyon yapılacak olan cihazın idareye kurularak demonstrasyon yapılması esastır. Cihazın idareye kurulmasının teknik olarak mümkün olmaması durumunda Ankara ili Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulu bulunan resmi veya özel sektöre ait bir laboratuarda demonstrasyon yapılabilir. Bu durumda meydana gelebilecek masraflar yükleniciye aittir.

Yapılacak olan demonstrasyonda cihazların teknik şartnamedeki koşulları taşıyıp taşımadığı kontrol edilecektir.

3) İstekliler teklif ettikleri malzeme kalemleri için İhale Saatinden Önce numune teslim edeceklerdir.

Numuneler, her kalem için ayrı ayrı paketlenmiş, paketlerin üzerinde İhale Sıra No, İhale Listesindeki Adı, Firma Adı belirtecektir. Numuneler, firmanın isminin yazılı olduğu poşet, torba v.b. içine koyulacaktır. Teslim edilen numuneler için hazırlayacakları teslim formunu 2(iki) nüsha halinde doldurup bir nüshasını idareye vereceklerdir. Numunelerin yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak teslim edilmemesi durumunda numune verilmediği kabul edilecektir.

İhale için verilecek olan sarf malzeme numuneleri yapılacak olan çalışmalarda kullanılacaktır. Kullanılmayan numuneler karar bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilgili depodan teslim alınacaktır (Muayene ve Kabul Komisyonunca kontrol edilmek üzere idarede alıkonulan numuneler hariç). Kullanılan ve/veya Karar Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim alınmayan numunelerle ilgili her hangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. İstekliler teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu teklif mektubunda kabul ve taahhüt etmektedir.

4) İhale teknik şartnamesine göre kullanılacak tıbbi sarf malzeme ile birlikte ürünün kullanılacağı cihazı da verecek olan istekliler tıbbi sarf malzeme numuneleri ile birlikte uygunluğun tespiti amacıyla cihaz da teslim edeceklerdir. Ayrıca cihazların teknik özelliklerini gösterir katolog, açıklayıcı doküman v.b.belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

5) Dezenfektan ürün teklif edecek olan istekliler malzemelerin içeriğini gösterir katolog, açıklayıcı doküman v.b.belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde“19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 419 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Ancak kısmi teklif verilen kalemin malzeme miktarının tamamına teklif verilmesi zorunludur. Teklif verilen malzemenin tamamına teklif verilmemesi veya ihtiyaç miktarından farklı miktarda teklif verilmesi durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.”düzenlemesi,

İhalenin şikâyete konu 139, 140, 141 ve 142’nci kısımlara ilişkin Teknik Şartname’de“…2. Eldiven tüm tıbbi ve cerrahi müdahalelerde, başta kırım Kongo kanamalı ateşi, insan ümmin yetmezlik virüsü (HIV) ve HCV gibi zarflı virüslerde ve vücut sıvıları ile bulaşan diğer tüm virüslere ve bakterilere karşı maksimum düzeyde koruma sağlamalıdır.

4. Antimikrobiyal madde kırım Kongo kanamalı ateşi, insan ümmin yetmezlik virüsü (HIV) ve HCV gibi zarflı virüslerde ve vücut sıvıları ile bulaşan diğer tüm virüslere ve bakteriler üzerinde 1 dakika gibi kısa bir süre içinde anlık etkide bulunmalıdır.

6. Eldiven, antimikrobiyal maddenin eldivenin her kısmında eşit yüksek koruma sağlayacağı ve patojenlerin iç kısımlara nüfuz etmesini engelleyecek şekilde üretilmiş olmalıdır.

17. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.

…” düzenlemeleri yer almaktadır.

25.10.2018 tarihinde yapılan ihalenin kısmi teklife açık olduğu ve 419 kısımdan oluştuğu, ihalenin şikâyete konu 139, 140, 141 ve 142’nci kısımlarına 2 istekli tarafından teklif verildiği, bahse konu kısımların en düşük teklif sahibi istekli olan Yiğit Sağlık Araç ve Gereçleri İth. İhr. Paz. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Arun Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.nin ise anılan kısımlar açısından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden isteklilerce teklif edilen malların, Teknik Şartname’de yer alan kriterleri karşılayıp karşılamadığının anlaşılmasını teminen, mal alımı ihalelerinde, numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf olmak üzere her birinin ayrı ayrı veya birlikte istenebileceği, idarelerce “tekliflerin değerlendirilmesi” aşamasında numune incelemesi yapılması yoluyla teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluğuna karar verilebileceği gibi bu değerlendirmenin “muayene ve kabul” aşamasında da gerçekleştirilebileceği, bu konudaki takdir yetkisi ve sorumluluğun idarelerde olduğu, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında numune değerlendirmesi yapılmasının öngörülmesi halinde bu hususun ihale dokümanında düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, numune değerlendirilmesi işlemlerinin tutanağa bağlandığı, bahse konu listede numunelerin uygunluk durumlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı ve ihalenin şikâyete konu 139, 140, 141 ve 142’nci kısımlarına yönelik değerlendirmenin ihale komisyonu üyesi olmayan iki ayrı operatör doktor tarafından imzalandığı,

Söz konusu numune değerlendirilmesi neticesinde her iki istekli tarafından da ihalenin şikâyete konu 139, 140, 141 ve 142’nci kısımlarına yönelik sunulan ürün numunelerinin uygun olduklarının belirtildiği tespit edilmiştir.

İsteklilerden Arun Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.nin idareye şikâyet başvurusu üzerine idarece raportör olarak numune değerlendirmesi yapan doktorlardan birinin görevlendirildiği, ihale komisyonu olmayan raportör tarafından hazırlanan raporda“Bilindiği gibi cerrahi ekibi kan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklardan korumak, ameliyat sırasında oluşabilecek iğne batması, el kesisi gibi yaralanmalardan korumak için temel cerrahi prensiplere uymak esastır. Hiçbir eldiven cerrahi ekibi bu tip yaralanma ile bulaşan hastalıklardan %100 koruma özelliğine sahip değildir. Özellikle lümenli iğnelerle oluşan yaralanmalara koruyucu etkileri yoktur. Bariyerli eldivenler yaralanma durumunda koruyuculukları kısıtlıdır, bu itibarla;

Arun Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş.nin 419 kalem tıbbi malzemesi ihalesinde 139-142 kalem Biosit bariyerli steril cerrahi eldiven alımına yönelik yapılan itiraz değerlendirilmiştir.

2. Madde; söz konusu itiraza konu firmanın isim değişikliği yapması, fabrikasının kapanmış olması iki üretenin belgelerinin aynı olması gibi öne sürülen iddiaların takipçisi olmamız mümkün değildir. Bu durumda ilgili firmanın taahhüdü esas alınır. Bu nedenle reddi uygundur.

4. Madde; itiraz edilen ürünler de kullanılan didesil-dimetil amonyum klorid, benzalkonyum klorid ve khlorheksidin diglukonat maddelerinin söz konusu viruslara karşı antiviral etkileri bilindiğinden itiraz reddedilmiştir.

6. Madde; itiraz edilen ürünlerde antiviral maddenin bulunduğu bölge cerrahi alan içine aktif kullanılan —parmaklar el ayası ve el sırtı bölgeyi tamamen kapsamaktadır. Bilek ve konç kısmı ameliyat gömleği tarafından kapanmaktadır. (İtiraz eden firmanın ürünü de avuç içinde el bileğinde kadar özel kaplamalı ve bilekten itibaren konç kısmı iki dokulu yapıdadır. İddia ettiği durum kendi eldivenleri için de geçerlidir.) Bu nedenle itirazın reddi uygundur.

17. Madde; itiraz edilen eldiven pütürlü dalgalı yapıda olmayıp parmak ve avuç bölgesindeki doku kalınlıkları cerrahi olarak kullanımı güçleştirecek yapıda değildir. Hatta cerrahi pratikte avantaj olarak kabul edilebilir. Bu nedenle itirazın reddi uygundur. 14.12.2018” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 17’nci maddesinin ikinci fıkrasında ihale komisyonunun tek sayıda olmak üzere başkan dâhil en az beş kişiden oluşacağı, üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olmasının zorunlu kılındığı, ayrıca anılan maddenin dördüncü fıkrasında ihale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamayacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu hüküm ile ihale sürecindeki bütün değerlendirmelerin oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılması ve oluşturulacak bu komisyonda işin niteliğine göre belirlenecek sayıda uzman üye bulundurulabileceği düzenlenerek teknik değerlendirme ve fiyat değerlendirmesinin aynı anda yapılabilmesi amaçlanmıştır.

Bu çerçevede, ihalenin şikâyete konu edilen 139, 140, 141 ve 142’nci kısımlarına ilişkin olarak, ihale komisyon kararına esas olan numune değerlendirme işlemlerinin ihale komisyonu üyesi olmayan kişiler tarafından yapıldığı anlaşılmış olup, ihale komisyonu dışında başka bir kişiye teknik değerlendirme yaptırılması ve ihalenin söz konusu kısımlarında bu teknik değerlendirmelere istinaden nihai bir karara varılmış olmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, ihalenin şikâyete konu 139, 140, 141 ve 142’nci kısımlarına ilişkin olarak numune değerlendirmesinin ihale komisyonunun en az bir üyesi veya en az bir üyesinin bulunduğu bir heyet tarafından mevzuata uygun olarak yeniden yapılması ve buna göre ihalenin söz konusu kısımlarının sonuçlandırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan başvuru sahibinin“Her ne kadar Teknik Şartname’de belirtilmese de ülkemizde de kabul edilen ve uygulanan 93/42 EEC Medikal Cihaz Direktifleri Kural 13’e göre içeresinde kimyasal dezenfektan ajan içeren tüm tıbbi cihazların Class III sınıfında olmak zorunda olduğu, Finessis Aegis marka eldivenlerin normal cerrahi eldiven standartları olan Class Ilb standardında olduğu, içerisindeki dezenfektanın toksik etki yaratıp yaratmadığı çalışmasının yapılmadığı, ayrıca Finessis Aegis markalı ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’a Kaydedilecek Tıbbi Cihazların Etiketleri Hakkında Duyuru gereğince eldiven paketi ve iç paket üzerinde bulunması gereken açıklamaların, bilgilerin ve uyarıların satışının yapıldığı ülkenin dilinde olması gerekliliğine uymadığı” iddiası incelendiğinde Teknik Şartname’de belirtilmeyen hususlara yönelik yeterlik değerlendirmesinin yapılamayacağı, buna ek olarak eldivenin üzerindeki bilgilerin satışının yapıldığı ülkenin dilinde olması gerekliliğine ilişkin hususun TİTUBB kaydına yönelik olduğu, TİTUBB kaydına yönelik durumların Kurumca incelenmesine imkân bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

İhalenin şikâyete konu 139, 140, 141 ve 142’nci kısımlarına ilişkin olarak numune değerlendirmesinin anılan kısımlara teklif sunan ve numune teslim eden diğer istekli olan başvuru sahibi Arun Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.ye ilişkin olarak da yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Diğer yandan, başvuru sahibi tarafından başvuru bedelinin 17.126,00 TL olarak yatırıldığı görülmekle birlikte ihalenin şikâyete konu kısımlarının yaklaşık maliyet tutarı dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince başvuru bedeli 8.562,00 TL olarak hesaplanmakta olup fazla ödendiği anlaşılan 8.564,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iade edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihalenin şikâyete konu 139, 140, 141 ve 142’nci kısımlarına ilişkin numune değerlendirmesinin ihale komisyonunun en az bir üyesi veya en az bir üyesinin bulunduğu bir heyet tarafından yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.