Pazartesi, Temmuz 15, 2024
İmalatçı veya Yetkili Satıcı

Yetki belgesinin ekinde, yetki veren şirkete ait imza sirkülerinin de sunulması gerekir mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2012/040

Gündem No : 87

Karar Tarihi : 11.07.2012

Karar No : 2012/UM.III-2885

Şikayetçi:

Karba Otom. Mak. San. Tic. Mim. Müh. Hizm. Ltd. Şti. , 1. OSB DAĞISTAN CAD. NO: 8 ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Orman Genel Müdürlüğü İnşaat Ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Orman Genel Müdürlügü Gazi Tesisleri 1 Nolu Bina 2. Kat 234 06560 ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

22.06.2012 / 22681

Başvuruya konu ihale:

2012/30796 İhale Kayıt Numaralı “4X4 Yangın Söndürme Aracı (Arazöz)” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Orman Genel Müdürlüğü İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından 08.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “4X4 Yangın Söndürme Aracı (Arazöz)” ihalesine ilişkin olarak Karba Otom. Mak. San. Tic. Mim. Müh. Hizm. Ltd. Şti.’nin 30.05.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.06.2012tarih ve 22681sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2398 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;idari şartnamenin 7.5.2 nci maddesi uyarınca, isteklinin ihale konusu araçların imalatçısı olması halinde kapasite raporunu, yetkili satıcı olması halinde ise buna ilişkin belgeleri teklif mektubu ekinde sunması gerektiği, isteklilerin durumlarına uygun herhangi bir belgeyi sunmasının yeterli olduğu, ihale konusu aracın bir bütün halinde imalatçısı olmalarından dolayı kapasite raporunu sundukları, ayrıca kapasite raporuna ek olarak fazladan yetkili satıcılık belgesini de sundukları, idarece yapılan değerlendirmede kapasite raporunun üst yapı imalatına ilişkin olmasından dolayı araca ilişkin fazladan sunmuş oldukları yetkili satıcı belgesinin de yeterlik değerlendirmesinde dikkate alındığı ve değerlendirme sonucunda, MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen yetki belgesi ekinde belgede imzası bulunan kişilere ait imza sirkülerinin sunulmadığı, yetki belgesi ekinde bulunan ve MAN Nutzfahrzeuge AG tarafından düzenlenen belgenin de belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece tesis edilen işlemin mevzuata uygun olmadığı, nitekim sunmuş oldukları kapasite raporunun ihale konusu malın tamamının üretimini kapsadığı bu çerçevede sadece kapasite raporunu sunmaları yeterli olduğundan yetkili satıcılık belgesinin uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı, kaldı ki kapasite raporu ile birlikte yetkili satıcılık belgesinin sunulması gerektiğinin değerlendirilmesi halinde dahi belge ekinde imza sirkülerinin sunulması gerekmediğinden idarenin gerekçesinin yerinde olmadığı, sonuç olarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin idarece tesis edilen işlemlerde mevzuat uyarlık bulunmadığıiddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Teknik şartnamenin “Tanımlar” başlıklı 21 nci maddesinde alım konusu 4×4 Yangın söndürme aracı “makine” olarak adlandırılmış, üst yapı;“makinenin; su tankı, köpük tankı, monitör yangın söndürme pompası ve bunların müştemilatının tamamı”, araç ise;“Üst yapının monte edildiği 4X4 müteharrik araç” şeklinde tanımlanmıştır.

İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5 nci maddesinde;“… 7.5.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

İsteklinin ihale konusu makineyi teklif etme yetkisinin olup olmadığının tespitine yönelik kendi durumuna uygun olan aşağıdaki belgeleri sunacaktır.

a) İstekli imalatçı ise, teknik şartnamede tanımı yapılan araç ve/veya üst yapı imalatçısı olduğunu gösteren belgelerden (Sanayi Sicil Belgesi, İmalat Yeterlik Belgesi, Yerli Malı Belgesi, Kapasite Raporu, İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler) birini verecektir.

İsteklinin durumuna göre vereceği belgeler:


1 ) İstekli araç imalatçısı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgelerle birlikte, üst yapı için yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,


2 ) İstekli üst yapı imalatçısı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgelerle birlikte, araç için yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli araç ve üst yapının yetkili satıcısı veya yetkili temsilcisi ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala (araç ve üst yapıdan birisi veya her ikisi ile ilgili) ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan düzenlemeden, isteklinin sadece kapasite raporu sunması halinde kapasite raporunun hem araç hem de üstyapı imalatına ilişkin olması, isteklinin sadece üst yapı imalatçısı olması halinde ise, üstyapının monte edildiği araca ilişkin olarak yetkili satıcı belgesini sunması gerektiği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan ve Ankara Sanayi Odası tarafından düzenlenen 01.02.2011 tarih ve 44 sayılı kapasite raporunda firmanın üretim konusunun;“Araç üstü ekipmanlar; itfaiye aracı, çöp kamyonu, damper, vidanjör, kanal açma-temizleme aracı, su arazözü, cenaze aracı, araç üstü vinç ve kurtarma aracı” şeklinde belirtildiği görülmüştür. Kapasite raporunda üretim konusu, açık bir şekilde “araç üstü ekipmanlar” şeklinde ifade edildiğinden, başvuru sahibinin sadece araç üstü ekipman üreticisi olduğu, üst yapının monte edildiği aracın üreticisi olmadığı anlaşılmıştır. Nitekim başvuru sahibine ait internet sitesinde firmanın üst yapı ekipman üreticisi olduğu, Mercedes Benz Türk A.Ş, Ford Otosan A.Ş., Temsa Global A.Ş, Anadolu Isuzu ve Karsan A.Ş. firmalarına araç üstü ekipman yaptığı ifade edilmiş, 29.03.2012 tarihli haberde de MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin yetkili üst yapıcısı olduğunun ilan edildiği görülmüştür. Yapılan tespitler çerçevesinde başvuru sahibince teklif edilen MAN marka TGM 18.250 4×4 BB model aracın yetkili satıcısı olunduğuna ilişkin belgenin de anılan şartname maddesi uyarınca teklif mektubu ekinde sunulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

İhale işlem doyası kapsamında idarece gönderilen belgeler incelendiğinde, MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. tarafından başvuru sahibi adına düzenlenmiş 07.05.2012 tarihli yetki belgesinin sunulduğu, bu belgede başvuru sahibi Karba Otom. Mak. San. Tic. Mim. Müh. Hizm. Ltd. Şti.’nin incelemeye konu ihaleye MAN TGM 18.250 4×4 BB tipi çift kabinli şasi araçları kendi nam ve hesabına teklif etmeye ve kataloglarını sunmaya yetkili olduğunun ifade edildiği görülmüş, idarece 04.07.2012 tarihinde Kuruma gönderilen belgelerden de söz konusu belgenin aslının teklif mektubu ekinde sunulduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan başvuru sahibine yetki veren MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.’nin MAN marka araçların Türkiye’deki satışını yapmaya ve yaptırmaya genel yetkisinin bulunduğuna ilişkin MAN Nutzfahrzeuge AG tarafından düzenlenen bir adet yetki belgesinin de sunulduğu, Almanca düzenlenen söz konusu belgenin T.C. Münih Başkonsolosluğu tarafından onaylandığı, Türkiye’deki bir yeminli tercüman tarafından Türkçeye tercümesinin yapıldığı, tercümenin Noter tarafından onaylandığı ve noter onaylı tercümenin aslının idareye sunulduğu görülmüştür.

Başvuru sahibinin yetkili satıcı olduğunu tevsik amacıyla sunmuş olduğu belgelere ilişkin olarak idarece yapılan değerlendirmede, MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. tarafından başvuru sahibine verilen yetki belgesi ekinde imza sirkülerinin bulunmadığı, MAN Nutzfahrzeuge AG tarafından MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.’ne verilen yetki belgesinin noter onaylı tercümesinde ise, belgenin aslına uygun olduğuna ilişkin bir şerh taşımadığı gerekçeleriyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen ve MAN TGM 18.250 4×4 BB tipi aracın teklif edilebileceği hususunda başvuru sahibine yetki veren belgenin, belgelerin sunuluş şekline uygun olduğu,

belgede yetkili sıfatıyla imzası bulunan kişilere ait imza sirkülerinin de ayrıca belge ekinde sunulması gerektiğine ilişkin gerek idari şartnamede gerekse mal alımlarına ilişkin ihale mevzuatında bir düzenleme bulunmadığından yetki belgesi ekinde imza sirkülerinin sunulmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idarenin gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

MAN Nutzfahrzeuge AG tarafından MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. adına düzenlenen yetki belgesinin ise, idari şartnamede istenen ve başvuru sahibine yetki veren bir belge niteliğinde olmadığı, söz konusu belgenin, başvuru sahibi adına yetki belgesini düzenleyen MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.’nin bu belgede belirtilen satış yetkisini verme konusunda yetkisinin bulunduğunu gösteren bir belge mahiyetinde olduğu görülmüş, bu bakımdan idari şartnamenin anılan maddesi uyarınca teklif mektubu ekinde sunulması zorunlu bir belge niteliğinde olmayan söz konusu belgenin, belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Yapılan tespitler çerçevesinde, başvuru sahibi tarafından sunulan kapasite raporunun üst yapı üretimine ilişkin olduğu, araca ilişkin olarak sunulan ve MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen yetki belgesinin belgelerin sunuluş şekline uygun ve yeterli bir belge olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idarenin işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Karba Otom. Mak. San. Tic. Mim. Müh. Hizm. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.