Pazartesi, Temmuz 15, 2024
İş Deneyim (Yapım)Yapım İşleri

Yapım ihalelerinde iş deneyim belge oranı yüzde kaç oranında belirlenir?

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı maddelerinde, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde iş deneyimini gösteren belgelerde aranılacak yeterlik kriterlerinin parasal tutar olarak belirleneceği öngörülmüş olup idarelerin bu düzenleme uyarınca, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin anılan yeterlik kriterlerini düzenleyen maddelerinde yer alan oranları göz önüne alarak söz konusu parasal tutarları belirleyeceklerdir.

Bu bağlamda Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince belli istekliler arasında ihale usulüyle gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına kadar olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla, iki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’sinden az ve % 80’inden fazla olmamak üzere iş deneyim belge tutarlarının idarece belirlenecek tutardan az olmamak şartıyla yeterlik kriteri olarak aranacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi’nin “Ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin “Puanlama kriterleri” başlıklı 7.9’uncu alt maddesinin 17 nolu dipnotundan; mesleki ve teknik kapasitenin puanlanması kapsamında yeterlik için sunulan iş deneyim belgesinin puanlanmasında, tam puan için gereken tutarın Şartname’nin 7.5’inci maddesinde iş deneyimi için yeterlik kriteri olarak belirlenen tutarın iki katı; son 15 yıldaki 3 iş deneyim belgesinin puanlanmasında, tam puan için gereken tutarın Şartnamenin 7.5 maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen iş deneyim tutarının altı katı olarak belirleneceği anlaşılmaktadır.

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2018/041
Gündem No : 50
Karar Tarihi : 18.07.2018
Karar No : 2018/UY.I-1371