Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Sözleşme

İstekli, sözleşmeyi imzalamak zorunda mıdır?

KAMU İHALE KURUL KARARI 

Toplantı No : 2018/067
Gündem No : 35
Karar Tarihi : 12.12.2018
Karar No : 2018/UY.I-2046

BAŞVURU SAHİBİ:

Star İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/402381 İhale Kayıt Numaralı “150, 151, 152, 153, 187, 188, 192, 193, 194, 196, 197, 198 Gm. Nu.’lı H.A.İ.T. Lojman Bloklarının Çatı Onarımlarının Yapılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından 25.10.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “150, 151, 152, 153, 187, 188, 192, 193, 194, 196, 197, 198 Gm. Nu.’lı H.A.İ.T. Lojman Bloklarının Çatı Onarımlarının Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Star İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 16.11.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.11.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.11.2018 tarih ve 57251 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.11.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1723 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 25.10.2018 tarihinde yapılan ihalede taraflarınca sunulan teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, bunun üzerine taraflarınca gereken belgelerin hazırlanarak sözleşme imzalamak üzere idareye başvuru yapıldığında tekliflerinin sınır değerin altında olduğu gerekçesiyle yaklaşık maliyetin %9’u oranında kesin teminat bedeli yatırılması gerektiğinin ifade edildiği, ancak tekliflerinin sınır değerin altında olduğu bilgisinin kesinleşen ihale komisyonu kararında veya sözleşmeye davet yazısında kendileriyle paylaşılmadığı, söz konusu bilginin kendilerine sözleşme imzalamak için kanuni sürenin son günü olan 16.11.2018 tarihinde ve saat 15.00’de verildiği, bunun üzerine bu hususa ilişkin gereken bilginin kendilerine verilmediği, ek süre verilmesi gerektiği, ayrıca yaklaşık maliyetin yüksek olduğu yönünde idareye şikâyet dilekçesi sunulduğu, ancak idarenin bu hususa ilişkin şikâyet dilekçesi ve kanıtlayıcı ek belgeleri teslim almadan karalayıp iade ederek sözleşme imzalamak için gereken belgelerin sunulmadığının iddia edildiği,

Sonuç olarak; idarenin yaklaşık maliyeti yüksek hesapladığı, bunun sonucunda da taraflarınca sunulan teklifi aşırı düşük olarak değerlendirildiği, bu hususta da kendilerine herhangi bir bilgi verilmeyerek mağduriyet oluşturulduğu, sözleşme sürecine devam edilmesi halinde sözleşme imzalamaya hazır oldukları iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Sözleşmeye davet” başlıklı 42’nci maddesinde “41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Kesin teminat” başlıklı 43’üncü maddesinde “Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

Kurum, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması hâlinde, bu istekliden yaklaşık maliyetin % 6’sından az ve % 15’inden fazla olmamak üzere alınacak kesin teminat oranına ilişkin düzenlemeler yapabilir.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 56’ncı maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(2) İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı 67’nci maddesinde “(1) Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 66 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

(2) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(3) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi” başlıklı 68’inci maddesinde “(1) Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

(2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

(3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, (Mülga ibare:RG-16/7/2011-27996)(…)Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması” başlıklı 69’uncu maddesinde “(1) İhale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

(2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. İdare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı vermesini istemek zorundadır.

(3) Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli de, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, bu isteklinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, (Mülga ibare: RG-16/7/2011-27996)(…)Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, bu isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 150, 151, 152, 153, 187, 188, 192, 193, 194, 196, 197, 198 Gm. Nu.lı H.A.İ.T. Lojman Bloklarının Çatı Onarımlarının Yapılması

b) Miktarı ve türü: 12 Adet H.A.İ.T Lojman Bloklarının Çatı Onarımlarının Yapılması İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bağlısı H.A.İ.T (Harekât Alarm İskan Tesislerine)…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kesin teminat” başlıklı 40’ncı maddesinde “40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

40.2. Ancak, ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılmasına karar verilmesi halinde ise kesin teminat, yaklaşık maliyetin % 9’u oranında alınır.

40.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

25.10.2018 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararına göre ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği ve tüm isteklilere ait belgelerin tam ve eksiksiz olduğunun anlaşıldığı, ihalenin başvuru sahibi Star İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, 3E Çevre Pey. İnş. Taah. Gayr. ve Müh. Hizm. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

Söz konusu ihale komisyonu kararının ekinde yer alan sınır değer hesaplama tutanağına göre sınır değerin 371.651,15 TL olduğu ve başvuru sahibi tarafından sunulan 368.850,00 TL tutarındaki teklifin sınır değerin altında olduğu, ancak incelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde “İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

Kesinleşen ihale komisyonu kararının 26.10.2018 tarihinde başvuru sahibine EKAP üzerinden yapılan tebligatla bildirildiği, 06.11.2018 tarihinde ise sözleşmeye davet yazısının gönderildiği, söz konusu yazıda “… ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir. Bu mektubun EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından sözleşme imzalanması gereken kanuni sürenin son günü olan 16.11.2018 tarihinde idareye başvuruda bulunulduğu, ancak kendisi ile sözleşme yapılamaması üzerine “kesin teminat bedelinin yaklaşık maliyetin %9’u oranında yatırılması gerektiği bilgisinin kesinleşen ihale komisyonu kararında veya sözleşemeye davet yazısında belirtilmediği, yaklaşık maliyetin yüksek hesaplandığını ve bunun sonucunda sunmuş oldukları teklifin sınır değerin altında kaldığı, kesin teminat olarak teklif bedelinin %6’sı oranında yatırılabileceği, ancak yaklaşık maliyetin %9’u oranında kesin teminat yatırmalarının 16.11.2018 tarihi itibariyle mümkün olmadığı” hususunda idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu görülmüştür.

Başvuru sahibinin şikâyeti üzerine idarece 16.11.2018 tarihinde verilen cevapta; yaklaşık maliyetin usulüne uygun olarak hesaplandığı ve sözleşme şartlarını yerine getirilmesi gerektiğinin ifade edildiği, 20.11.2018 tarihinde ise başvuru sahibine ait geçici teminatın gelir kaydedilmesi ve istekli hakkında 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi hükümlerinin uygulanması işlemlerinin başlatıldığı görülmüştür.

25.10.2018 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararında ihaleye katılan 6 istekli tarafından sunulan belgelerin eksiksiz ve tam olduğu, tüm tekliflerin geçerli olduğu ve isteklilerce sunulan teklif bedellerinin belirtildiği ve ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

İsteklilerin basiretli bir tacir mantığıyla hareket etmesi, sözleşmenin imzalanması aşamasında yatırılması gereken kesin teminat bedelini belirlemesi ve ihalenin sonuçlarının gerektirdiği kanuni yükümlülükler çerçevesinde davranması gerektiği, başvuru sahibinin Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen sınır değer hesaplama modülü
(https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/SinirDegerHesaplama.aspx) üzerinden sınır değeri hesaplayarak kendi teklifinin sınır değerin altında olup olmadığı bilgisine ulaşabileceği,

Ayrıca idare tarafından gönderilen 06.11.2018 tarihli sözleşmeye davet yazısında “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda kesin teminatı vermek” ifadelerine yer verilmek suretiyle, sözleşme yapılabilmesi için gereken şartlardan birinin de ihalenin gerektirdiği tutarda kesin teminatın yatırılması olduğu bilgisinin kendisine tebliğ edildiği, isteklinin teklifinin sınır değerin altında olup olmadığı bilgisini sözleşme imzalama sürecinden önce idareden de ayrıca öğrenebileceği, ancak başvuru sahibinin bu yollardan herhangi birine başvurmak yerine, sözleşme imzalama süresinin son günü olan 16.11.2018 tarihinde idareye başvurarak kendi teklifinin sınır değerin altında olduğu bilgisinin idarece verilmediği gerekçesiyle sözleşme imzalamaktan imtina etmesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 68’inci maddesinde yer alan

Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır.” hükmüne aykırı olduğu, dolayısıyla idarece tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin hatalı olarak hesaplandığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde “…Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” başlıklı 8’nci maddesinde “ (1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre miktar tespiti ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

(4) İhale konusu işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.

(5) İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaşık maliyet, son yazılı teklifler ile birlikte açıklanır.

(6) Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, yaklaşık maliyet de bu kapsamda hesaplatılabilir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktarların tespiti” başlıklı 9’uncu maddesinde “(1) Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması gereklidir:

e) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti” başlıklı 10’uncu maddesinde “(1) İdarelerce, ihale konusu işin yaklaşık maliyetine ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde;

a) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler,

c) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçler,

ç) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler,

d) İdarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri,

esas alınır.

(2) İdareler, yaklaşık maliyete ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyat ve rayiçlerin birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

(3) İşin bütünü, iş grubu, iş kalemi ve malzeme rayici bazında yapılacak piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; iş, imalat ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve satıcılarından fiyatlar veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karşılaştırmalar yapılmak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir. Tereddüt edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı rayiçlerle netleştirilir.

(4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirimleri ve proforma faturaları dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre idarelerin yaklaşık maliyet hesaplarken, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler, ilgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçler, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler, idarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyatlar gibi fiyatları esas alabileceği, idarenin yaklaşık maliyetine esas olacak belirtilen fiyatların idarelerce biri, birkaçı veya tamamı herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabileceği anlaşılmıştır.

İncelemeye konu ihaleye ait yaklaşık maliyetin belirlenmesinde idare tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait 2018 yılı birim fiyatlarının kullanıldığı anlaşılmış olup, idarece yapılan hesaplamaların ve tesis edilen işlemin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine uygun olduğu ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.