Salı, Temmuz 16, 2024
Sözleşme

Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme devredilebilir mi?

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun’un “Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti” başlıklı 17’nci maddesinde

yüklenicinin ölümü halinde, kural olarak sözleşmenin feshedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği, ancak idarenin uygun görmesi halinde, aynı koşulları taşıyan ve talepte bulunan mirasçının ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşmenin devredilebileceği,

yüklenicinin ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile taahhüdünü yerine getirememesi durumunda ise, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebileceği anlaşılmaktadır.

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ise, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya iş ortaklığının dağılması hallerinin sözleşmenin devamına engel olmayacağı, ancak bu ortaklardan birinin pilot veya koordinatör ortak olması durumunda sözleşmenin feshedilerek yapılmış olan işlerin tasfiye edileceği, bununla beraber bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşmenin yenilenerek işe devam edilebileceği anlaşılmaktadır.

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2016/040
Gündem No : 24
Karar Tarihi : 29.06.2016
Karar No : 2016/UH.III-1716