Pazartesi, Temmuz 15, 2024
İş Deneyim (Alt Yüklenici)Yapım İşleri

Alt yüklenici iş bitirme belgeleri hangi şartların sağlanması halinde düzenlenebilir?

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde alt yüklenici iş bitirme belgelerinin hangi koşullar altında düzenleneceği belirtilmiş olup,

alt yüklenici iş bitirme belgelerinin, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmi kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla düzenlenebileceğinin hükme bağlandığı görülmektedir.

Söz konusu madde hükmünde alt yüklenici iş bitirme belgelerinin, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilen işler kapsamında düzenleneceğinin belirtildiği, dolayısıyla Yönetmelik hükmüne göre özel sektöre gerçekleştirilen işlerde alt yüklenicilik yapan kişilere alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceği, düzenlense bile 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamayacağı anlaşılmıştır.

ÖRNEK KARAR:

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2018/046
Gündem No : 52
Karar Tarihi : 14.08.2018
Karar No : 2018/UY.II-1540