Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Genel Konular

İdare tarafından çalışanların ücretlerinin en geç ilgili ayın ilk …. günü içerisinde ödenmesine ilişkin söz konusu düzenleme mevzuata aykırı mıdır?

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Çalışanların özlük hakları” başlıklı 38’inci maddesinde,

işçi ücretlerinin yüklenici tarafından ödenmesi ve kontrol teşkilatınca işçi ücretlerinin ödenip ödenmediğinin takip edilmesi aşamasında izlenecek yol ve yöntemler belirlenmiştir.

Bu düzenleme ile idarelere, 4734 sayılı Kanun kapsamında yaptığı hizmet alımlarında sözleşmenin yürütülmesi aşamasında, yüklenici ile işçi arasında akdedilen sözleşme uyarınca ödenmesi gereken işçi ücretlerini takip etme ve ödenmeyen işçi aylıklarının hakedişten kesilerek işçilere ödeme yapılmasını sağlama yetki ve görevi verildiği anlaşılmıştır.

İdarenin yüklenici tarafından işçi ücretlerinin ödenmesini takip ve temin görevi bulunduğu dikkate alındığında, idarece yapılan cezalara ilişkin düzenlemenin idarenin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin takip ve temin yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmesi ve işçi haklarının korunmasına ve işçi lehine yönelik bir düzenleme olduğu, bu çerçevede idare tarafından çalışanların ücretlerinin en geç ilgili ayın ilk 15 (onbeş) günü içerisinde ödenmesine ilişkin söz konusu düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Örnek Karar :

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2019/031
Gündem No : 14
Karar Tarihi : 26.06.2019
Karar No : 2019/UH.II-723