Salı, Temmuz 16, 2024
Hizmet Alımlarıİş Artışı ve İş Eksilişi

Hizmet işlerinde işin süresi uzatılarak iş artışı yapılabilir mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/042

Gündem No : 54

Karar Tarihi : 11.09.2019

Karar No : 2019/UH.I-1130

BAŞVURU SAHİBİ:

Dicle Temizlik Sosyal Hiz. İnş. Turz. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/345200 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve Park Bakım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 22.08.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Temizlik ve Park Bakım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dicle Temizlik Sosyal Hiz. İnş. Turz. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 15.08.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.08.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.08.2019 tarih ve 35463 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.08.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/965 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Kamu İhale Kanunu’nun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez” hükmünün yer aldığı, idarece her ne kadar ihale konusu işin adı “Temizlik ve park bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama hizmet alımı” olarak belirtilmiş olsa da Teknik Şartname’de “Beton Soket, İç Konteyner, Güvenlik Platformu, Yerüstü Platformu, Atık Bacası”na ilişkin düzenlemelere yer verildiği, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler uyarınca beton soket imalatının yapım işi, yer altı konteynerinin ise mal alımı niteliğinde olduğu, söz konusu işler arasında doğal bir bağlantı olmadığı ve bu hususun Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırı olduğu, ayrıca yapım işlerinin sadece Kanun’a uygun olarak kurulmuş firmalar tarafından yapılabileceği, yetki belgesi olmayan firmaların yapım işi ile iştigal edemeyeceği,

İdari Şartname’nin 18’inci maddesinde “İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz” düzenlemesinin yer aldığı, Teknik Şartname’de ise yapım işi ve mal alım işine yer verildiği Teknik Şartname’nin “Beton soket” kısmında “Yer altı konteyner sisteminin yüklenici tarafından hazırlanacak beton soketi C30 özelliğinde hazır betondan pneumatik ve otomatik vibrasyonla sıkıştırılmış yekpare olarak imal edilecek olmalıdır” düzenlemesi uyarınca inşaat işinin yüklenici tarafından yapılması gerektiği ve bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, ihale dokümanında yer alan düzenlemelerin birbiriyle çelişmemesi gerektiği, birbiriyle çelişen düzenlemelerin olması halinde ihale dokümanının öncelik sıralamasına göre söz konusu çelişkilerin giderileceği, İdari Şartname’nin Teknik Şartname’den daha öncelikli olduğu, İdari Şartname’de ihale konusu hizmetin tamamının veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağına ilişkin düzenlemenin yer aldığı dolayısıyla Teknik Şartname’de yer verilen düzenlemelerin geçersiz olduğu,

2) Özel güvenlik hizmetlerinin sadece Kanun’a uygun olarak kurulmuş özel güvenlik firmalarından temin edilebileceği ve özel güvenlik firmalarının başka bir işle iştigal etmelerinin yasaklandığı, İdari Şartnamenin 18’inci maddesinde “İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz” düzenlemesine yer verilmiş olmasına rağmen Teknik Şartnamenin 11’inci maddesinde güvenlik personeli çalıştırılması gerektiğine ilişkin düzenlemelere yer verildiği ve söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

3) Teknik Şartnamenin 8.14’üncü maddesinde “Kaza neticesinde 3. şahıslara doğabilecek her türlü maddi ve manevi tazminat ile ödemelerden, sigorta ve kasko tarafından karşılanmayan zarar ve ziyandan kaynaklanan tazminat ve ödemelerden 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu düzenleme ile idarenin kendi temin ettiği şoförün hatasından kaynaklı olarak üçüncü kişilerin uğradığı zararı karşılamayı kabul etmediği, ancak işverenin sorumluluğu gereği idarenin çalıştırdığı personelin üçüncü kişilere verdiği zarardan sorumlu olduğu, yapılan düzenlemenin bu yönü ile mevzuata aykırı olduğu, sürücü hatalarından ortaya çıkan giderlerin tamamının kasko tarafından karşılanmadığı, kasko tarafından karşılansa dahi araçların hasarsızlık indiriminden faydalanamaması nedeniyle poliçenin yenilenmesinde yüksek prim ödenmesi gerekeceği ve aracın hasarlı olması nedeniyle oluşan değer kaybının yüklenici tarafından karşılanmasının yükleniciyi mağdur ettiği, söz konusu düzenlemenin bu yönüyle de mevzuata aykırı olduğu,

4) İdarenin cevap yazısında süresi uygun olmayan kesin teminat mektubunun kabul edilmeyeceğinin belirtildiği, ancak kesin teminat süresinin idare tarafından ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği, Sözleşme Tasarısı’nın 11’inci maddesinde kesin teminata ilişkin hükümlere yer verildiği, Tip Sözleşme Tasarısı’nın 18’inci dip notundaki hükme aykırı olarak süreye ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı ve bu hususun isteklilerin teminat mektubu giderini hesaplamada tereddüte yol açtığı, isteklilerin tekliflerini sağlıklı şekilde hazırlamasını engellediği ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Temizlik ve Park Bakım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralama Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü:

198 Adet Temizlik ve Park Bakım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması İşi (Şoförsüz)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Şehitkamil İlçe Sınırları İçerisi

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 18’inci maddesinde “18.1. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İlgili mevzuatı gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç giderleri teklif fiyata dahil olacaktır.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Araçların bakım, onarım, akaryakıt, amortisman, yedek parça, lastik, madeni yağ, tamirat, sigorta, kasko, trafik tescil işlemleri, Araç Takip Sistemi, Araç Kamera Sistemi giderleri, üçüncü şahıslara verilecek her türlü zarar ziyan giderleri, Teknik şartnamede tanımlanan diğer giderler teklif fiyata dahildir.
Teknik şartname 2. kısımda yer alan Tek Kabin ve Çift Kabin kamyonetlerde akaryakıt idare tarafından karşılanacak olup, yukarıda sayılan diğer giderler teklif fiyata dahil olacaktır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Birim fiyat teklif cetveline aşağıda yer verilmiştir.

AB

Sıra Noİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıBirimiMiktarıTeklif EdilenBirim FiyatTutarı

1En az 18 m³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonusaat16.425

2En az 15 M³ Kapasiteli Çok Amaçlı Çöp Kamyonu(ÇAÇA)saat16.425

3En az 15 M³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonusaat328.500

4En az 11 M³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonusaat131.400

5En az 7 M³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonusaat90.337,5

6En Az 7 M³ Kapasiteli Vakumlu yol Süpürme Aracısaat16.425

7En Az 6 M³ Kapasiteli Vakumlu Yol Süpürme Aracısaat57.487,5

8En Az 5 M³ Kapasiteli Vakumlu Hidrostatik Yol Süpürme Aracısaat16.425

9En Az 4 M³ Kapasiteli Vakumlu Yol Süpürme Aracısaat205.312,5

10En az 4 M³ Kapasiteli Hidrostatik Süpürge Aracısaat16.425

11En az 100 Litre Atık Kapasiteli Kaldırım Üstü Süpürme Aracısaat13.530

12En Az 1 M³ Kapasiteli Hidrostatik Süpürme Aracısaat16.425

13En Az 12 Ton Kapasiteli Su Tankeri (Arazöz)saat140.985

14En Az 6 Ton Kapasiteli Su Tankeri (Arazöz)saat138.060

15Konteyner Yıkama Aracısaat13.530

16En Az 3 M³ Kapasiteli Açık Kasa Mini Damperli Çöp Toplama Aracısaat147.825

17En Az 3 Ton Atık Taşıma Kapasiteli Açık Kasa Damperli Kamyonetay684

18Çift Kabinli Kamyonetay1.044

19Tek Kabinli Kamyonetay684

20Motosikletay180

21Yeraltı Konteyneriadet100

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer verilen hüküm uyarınca aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği anlaşılmıştır. Ancak, aralarında doğal bağlantı bulunmasının yanında, söz konusu alımların bir arada ihale edilmesinde, 4734 sayılı Kanun’un diğer ilkeleri yönünden de değerlendirme yapılması gerekmekte ve bu husus kuşkuya mahal vermeyecek bir biçimde ortaya konduktan sonra alımların bir arada ihale edilmesi gerekmektedir.

İdari Şartname’nin ve Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen düzenlemelerinden, ihale konusu işin katı atıkların toplanması, cadde ve sokakların süpürülerek temizlenmesi ve park bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama hizmet alımı ile 100 adet yer altı çöp konteynerinin beton soketi ile birlikte temin edilerek yerine yerleştirilmesine ilişkin olduğu, bu iş kapsamında 198 adet araç çalıştırılacağı, söz konusu işin kısmi teklife açılmadığı ve İdari Şartname’nin 18’inci maddesi uyarınca alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmediği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından yeraltı konteynerlerin beton soketinin bir yapım işi olduğu iddia edilse de bahse konu soketin hazır bir ürün halinde piyasadan temin edildiği, dolayısıyla istekliler tarafından 100 adet yeraltı konteyneri ile birlikte söz konusu konteynerlere ait beton soketin de temin edilerek birlikte montajının yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ait yaklaşık maliyetinin bileşenleri incelendiğinde, 174.863.974,40 TL’lik yaklaşık maliyet bedelinin 3.810.500,00 TL’lik kısmının, yer altı çöp konteyneri maliyetine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

Yaklaşık maliyet bileşenleri arasında yer alan yer altı çöp konteynerlerinin maliyetinin 3.810.500,00 TL olarak hesaplandığı, bu iş kaleminin ihale konusu işin oransal olarak büyük bir kısmını oluşturmasa da, rakamsal tutar olarak başka bir ihalenin konusunu oluşturacak boyutta olduğu görülmüştür. Böylelikle, konteyner alımının diğer işlerden ayrı olarak ihale edilmesinin yalnızca konteyner tedarikçilerinin de ihaleye iştirakleri açısından faydalı olabileceği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca, idareler bu maddede sayılan temel ilkeleri sağlamakla yükümlü olup, aralarında doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal, hizmet ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği, ihale konusu işin “Temizlik ve Park Bakım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralama Hizmet Alımı” olduğu, söz konusu iş kapsamında 100 adet yeraltı konteyneri alınması işinin temizlik aracı kiralama işinin bir parçası olmadığı bir başka ifadeyle aralarında doğal bir bağlantı olmadığı, ayrıca söz konusu alımın rakamsal tutar olarak dikkate alındığında başka bir ihaleye konu edilmesinin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere daha uygun olacağı, nitekim anılan ihalede 19 adet ihale dokümanı satın alınmış olmasına karşın ihaleye sadece iki isteklinin katıldığı ve tek geçerli teklifin bulunduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 18’inci maddesinde “18.1. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Diğer Şartlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aydınlar Mah 03057 sok. No:6 adresinde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü şantiye alanı içerisinde yüklenicinin araç park yeri olarak kullanabilmesi amacı ile park alanı yükleniciye bedelsiz olarak tahsis edilecektir. Bu şantiye alanına ilişkin elektrik, giderleri ile şantiye güvenliği (güvenlik görevlisi, kamera), kuyu bakım-onarımı giderleri yükleniciye aittir. Yüklenicinin kendi kullanacağı telefon, internet vb. gibi idari giderler yükleniciye ait olup teklif fiyata dahildir…” düzenlemesi,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Faaliyet izni” başlıklı 5’inci maddesinde “Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin 18’inci maddesinden ihale konusu iş kapsamında alt yüklenici çalıştırılamayacağı, Teknik Şartname’nin 11’inci maddesinden idare tarafından yükleniciye tahsis edilecek olan araç park yerinin güvenliğinin (güvenlik görevlisi dahil olmak üzere) yüklenicinin sorumluluğunda olduğu anlaşılmaktadır.

Birim fiyat teklif cetvelinde sadece ihale konusu iş kapsamında temin edilecek olan araçlar ve yer altı çöp konteynerleri için satır açıldığı, ancak Teknik Şartname’nin 11’inci maddesi gereğince araç park yeri güvenliğinin yükleniciye ait olduğu, ancak kaç güvenlik personeli çalıştırılacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği ve söz konusu hususun yüklenicinin sorumluluğuna bırakıldığı anlaşılmaktadır.

5188 sayılı Kanun gereğince özel güvenlik firmalarının faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olmasının zorunlu olduğu, dolayısıyla araç park yerinde bulundurulacak güvenlik görevlisinin gerekli güvenlik eğitimleri ve sertifikalarına sahip olabilmesinin özel bir güvenlik firmasından alt yüklenici hizmeti alınması yoluyla yerine getirilebileceği, ancak İdari Şartname’nin 18’inci maddesi uyarınca ihale konusu iş kapsamında alt yüklenici çalıştırılamayacağının belirtildiği, dolayısıyla araç kiralama işine teklif sunan bir isteklinin alt yüklenici hizmeti almadan özel güvenlik görevlisi çalıştıramayacağı göz önüne alındığında ihale dokümanının yukarıda yer verilen maddelerinin birbiriyle çelişki oluşturduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinin b fıkrasının 14’üncü bendinde “Kaza neticesinde 3. Şahıslara doğabilecek her türlü maddi ve manevi tazminat ile ödemelerden, sigorta ve kasko tarafından karşılanmayan zarar ve ziyandan kaynaklanan tazminat ve ödemelerden 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname düzenlemesi ile üçüncü şahıslara ilişkin doğabilecek her türlü maddi ve manevi tazminat ile sigorta ve kasko tarafından karşılanmayan zarar ve ziyandan kaynaklı tazminat ve ödemeler için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, söz konusu düzenleme ile üçüncü kişilere ilişkin doğabilecek her türlü tazminat ve sigorta ve kasko tarafından karşılanmayan ödemelere ilişkin olarak uygulanacak olan genel Kanun yolunun belirtildiği, söz konusu düzenlemenin yükleniciyi doğrudan oluşacak tazminatlara karşı sorumlu hale getirmeyeceği, aksine doğacak olan tazminat ve ödemelere ilişkin olarak genel hükümlerin uygulanacağının belirtildiği anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan sürücü hatalarından kaynaklanan giderlerin öngörülemeyecek mahiyette gider olduğu, sürücü hataları olabileceği gibi ihale konusu iş süresince herhangi bir sürücü hatasının da olmayabileceği, ihtimale dayalı söz konusu maliyet bakımından ihale dokümanında açık düzenleme yapılamayabileceği hususları bir arada değerlendirildiğinde, ihale konusu alanda faaliyet gösteren basiretli bir tacir tarafından söz konusu hususlar da dikkate alınarak teklifin hazırlanabileceği ve başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez...” hükmü,

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu’nun “Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi”başlıklı 13’üncü maddesinde “Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların;

a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı,

b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı,

Yükleniciye iade edilir.

Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında“(6) Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu işin kabul tarihi, garanti süresi öngörülen işlerde ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in eki Ek-7’de yer alan Hizmet Alımları Ait Tip Sözleşme’nin “Teminata ilişkin hükümler” başlıklı 11’inci maddesinde “11.1. Kesin teminat :

11.1.1.Yüklenici bu işe ilişkin olarak ……….. (rakam ve yazıyla) …………………….. kesin teminat vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi …../…/…. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. ” hükmü ile bu maddeye bağlı 18 numaralı dipnotta “ (1) Kesin teminat mektubunun süresi, ihale konusu işin kabul tarihi, garanti süresi öngörülen işlerde ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenecektir.

(2) Kesin teminat mektubu dışındaki diğer değerlerden birinin kesin teminat olarak verilmesi halinde “Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

İncelemeye konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Teminata ilişkin hükümler” başlıklı 11’inci maddesinde“11.1. Kesin teminat

11.1.1. Yüklenici bu işe ilişkin olarak …………………………………………….. (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../…. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri uyarınca kesin teminat mektupları süresinin ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenmesi gerektiği, ancak idare tarafından hazırlanan ihale dokümanında sözleşme tasarısı ve kesin teminat standart formunda standart formunda kesin teminat geçerlilik süresinin belirtilmediği,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında, kesin teminat mektuplarının süresinin, ihale konusu işin kabul tarihi, garanti süresi öngörülen işlerde ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirleneceği hükme bağlanmış, aynı Yönetmelik ekinde yer alan Tip Sözleşme’nin 11.1.2’nci maddesinde, kesin teminat mektubunun süresi, ihale konusu işin kabul tarihi, garanti süresi öngörülen işlerde ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenerek sözleşme tasarısına yazılması gerektiği belirtilmiştir.

İncelenen ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 11.1.2’nci maddesinde, kesin teminat mektubu süresinin boş bırakıldığı ve bu şekilde teminat süresi belirlenmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55’inci maddesi ile aynı Yönetmelik ekinde yer alan Tip Sözleşme’nin 11.1.2’nci maddesine uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, kesin teminat süresine ilişkin idarece yapılacak belirlemenin, sözleşmeye davet yazısında belirtilerek, sözleşmeye davet aşamasında bu aykırılığın giderilebileceği anlaşılmıştır. Öte yandan, kesin teminat süresinin teklif fiyatlarının oluşturulmasına engel olacağı ileri sürülebilse de; her şeyden önce, 4735 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinde kesin teminatın ne şekilde iade edileceği hükme bağlanmış, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Tip Sözleşmenin 11.4’üncü maddesinde benzer hükme yer verilmiştir. Tip Sözleşmenin 20’nci maddesinde, teslim ve muayene işlerinin ne kadar süre içinde yapılması gerektiğinin dokümanda belirtilmesi gerektiği düzenlenmiş, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nde kabul başvurusunun ne zaman yapılacağı ve başvuru sonrasında sürecin ne şekilde ilerleyeceği belirlenmiştir. Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde iş bitim tarihi 30.09.2022 olarak düzenlenmiş,

Söz konusu Tasarı’nın 20’nci maddesinde“Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

20.1. Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır.

20.2. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere Mücahitler mah. Ali Fuat Cebesoy Bulv. No.4 Şehitkamil Gaziantep adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur. Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.”

20.3. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği” ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.” düzenlemesiyapılarak, işin tamamlanmasının ardından yüklenicinin bir dilekçe ile idareye başvuracağı, idarenin bu dilekçenin idareye ulaşması üzerine idarenin on iş günü içinde işi teslim alacağı, işin teslim edildiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde muayene ve kabul yapılarak kesin hesap raporunun çıkarılacağı belirtilmiştir. Bu işte herhangi bir garanti süresi de öngörülmemiştir.

İhale dokümanında yer verilen düzenlemelerden, ihale konusu işin bitim tarihinin 30.09.2022 olarak belirlendiği ve bu sürenin,

ihale konusu işin süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden bir teklif alınan bir iş olması nedeniyle, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 26.2’nci maddesi uyarınca işin devamı sırasında işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılması mümkün olmadığı

hususu ile Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci maddesinde işin tamamlanmasının ardından işin kabulünün ne kadarlık süre içerisinde yapılacağının belirlendiği hususu dikkate alınarak, işin kabulünün ne zaman yapılabileceğinin hesaplanabilir nitelikte olduğu sonucuna varılmış olup, bu veriler esas alınarak da kesin teminat süresinin isteklilerce hesaplanabileceği gibi bu durumun tekliflerin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve eşit şartlarda değerlendirilmesine engel olmadığı sonucuna varıldığından, ayrıca kesin teminat süresinin Sözleşme Tasarısı’nda belirtilmemesine ilişkin eksikliğin, sözleşmeye davet yazısında giderilebileceği göz önünde bulundurularak, bu eksikliğin esasa etkili olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.