Salı, Temmuz 16, 2024
Sınır Değer

Öğrenci taşıma işlerinde sınır değer R katsayısı kaçtır?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/042

Gündem No : 37

Karar Tarihi : 11.09.2019

Karar No : 2019/UH.II-1116

BAŞVURU SAHİBİ:

Filiz Turizm Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

VEKİLİ:

Av. Rukiye KARAMAN

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/316815 İhale Kayıt Numaralı “Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 Eğitim – Öğretim Yılında Taşımalı Eğitim Uygulaması Kapsamında Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilerin Taşınması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 30.07.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 Eğitim – Öğretim Yılında Taşımalı Eğitim Uygulaması Kapsamında Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilerin Taşınması” ihalesine ilişkin olarak Filiz Turizm Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.08.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.08.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.08.2019 tarih ve 34273 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.08.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/937 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale konusu işin niteliği gereği sınır değer tespit katsayısının 0,80 alınması gerekirken idarece 0,84 alınarak sınır değerin hesaplanmasının ve bu nedenle tekliflerinin sınır değerin altında olduğu gerekçesiyle açıklama istenilmeksizin reddedilmesinin yerinde olmadığı, kendilerinden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmediği ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’inin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde“79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilir. …” açıklaması yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin aktarılan açıklamaları gereğince personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmayan öğrenci taşıma işleri ihalelerinde sınır değerin hesaplanmasında ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin tekliflerinin ve ihale konusu öğrenci taşıma işleri için belirlenen sınır değer katsayısının dikkate alınması gerektiği, bu çerçevede anılan Tebliğ maddesinde yer alan sınır değer formülünün kullanılması gerektiği açıktır.

İhale komisyonu kararından ihalede 6 adet geçerli teklifin olduğu, söz konusu teklifler dikkate alınarak sınır değerin idarece 224.059,91 TL olarak hesaplandığı, başvuru sahibi Filiz Turizm Ltd. Şti.ye ait teklifin idarece belirlenen sınır değerin altında olduğu ve söz konusu teklifin reddedildiği, ihalenin Arda Balaban Turizm Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,

Niksar Turizm Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde yer alan düzenlemeden ihale konusu işin 2019-2020 Eğitim – Öğretim Yılında Taşımalı Eğitim Uygulaması Kapsamında Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilerin Taşınması işi olduğu anlaşılmıştır.

Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde“33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

30.01.2019 tarihli ve 2019/DK.D-38 sayılı Kurul kararı ile belirlenen personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin tespitinde kullanılacak R katsayılarının aşağıda yer alan tablodaki gibi olduğu görülmüştür.

İhalenin Konusu R Katsayısı

Araç Kiralama 0,84

Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler 0,83

Malzemeli Yemek 0,82

Mühendislik Hizmetleri 0,78

Sigorta Hizmetleri 0,80

Diğer Hizmetler 0,80

Yukarıdaki tabloda yer alan bilgiler incelendiğinde öğrenci taşıma hizmeti işlerine özel sınır değer tespit katsayısının belirlenmediği anlaşılmıştır.

Bu nedenle, ihale konusu öğrenci taşıma işlerinin sınır değer hesabında kullanılacak olan R katsayısının diğer hizmet sınıfları için belirlenen 0,80 olduğu anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir iş olduğu anlaşılan ihale konusu öğrenci taşıma işinde sınır değerin hesaplanması sırasında dikkate alınması gereken sınır değer tespit katsayısının yukarıda aktarılan Kurul kararı gereğince 0,80 olması gerektiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden sınır değer tespit katsayısının 0,80 alınarak sınır değerin yeniden hesaplanması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.