Pazar, Haziran 16, 2024
Aşırı DüşükHizmet Alımları

Aşırı düşük açıklama üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile yapılabilir mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2020/006
Gündem No : 25
Karar Tarihi : 12.02.2020
Karar No : 2020/UH.I-325

BAŞVURU SAHİBİ:
Özdemir Park Restoran Yemekçilik Gıda Temizlik Tekstil Turizm İnşaat Nakliye Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/528581 İhale Kayıt Numaralı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Mevlevihane’sinde Sabah Yemeği (Çorba) ve Yanında Roll Ekmek Dağıtımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 15.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Mevlevihane’sinde Sabah Yemeği (Çorba) ve Yanında Roll Ekmek Dağıtımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Özdemir Park Restoran Yemekçilik Gıda Temizlik Tekstil Turizm İnşaat Nakliye Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 26.12.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.01.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2020 tarih ve 2315 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/104 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin kiralama sözleşmesine konu mutfağının belediye izin ruhsatının olmadığı, Restoranlar Birliği’ne üye olmadığı ve mutfak kira sözleşmesinin ihale tarihinden sonra sunulduğu,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin işletme kayıt belgesinin pasife alındığı ve “aslı gibidir” onayı içermediği,

3) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından taahhütname, mutfak kira sözleşmesi, geçici teminat mektubu ve imza sirkülerinin elektronik teklif verilirken beyan edilmediği, beyan edildikten sonra sunulan belgelerin, belgelerin sunuluş şekline aykırı olarak sunulduğu,

4) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde, firmanın yönetim ve ortaklık yapısının son durumunu göstermediği, bu çerçevede ortaklarının ve yöneticilerinin kimlik numaralarına ve ortaklık oranlarına yer verilmediği,

5) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin idarece istenenden kısa olduğu ve teklifinin %3’ünü karşılamadığı,
6) İdari şartnameye göre teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesine göre işin yapılacağı yer olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) açıklama isteneceğinin belirtildiği, ancak KKTC’de meslek mensuplarınca faaliyet belgesi düzenlemesi uygulaması olmadığı, EK-O.5 ve Ek-O.6 tutanaklarının düzenlenmesinin mümkün olmadığı, KKTC’de ticaret borsası veya hal müdürlüğü olmadığı, mevcut olanların Kamu İhale Genel Tebliği’nin aradığı şartları taşımadığı, bu nedenle ticaret borsası veya hal müdürlüğü fiyatları kullanılmış ise yapılan açıklamaların anılan Tebliğ’e uygun olmadığı, KKTC’de herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunca fiyat bülteni veya fiyat tarifesi yayımlanmadığı, yayımlanmış olsa bile ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklama ihale ilan ile ihale tarihi arasındaki bir döneme ait olmadığı bu nedenle geçerli sayılmaması gerektiği,

7) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının uygun olmadığı, bu çerçevede,
7.1. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklamada, oranın 0,80-0,95 aralığında olmadığı,
7.2. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklamada iki haftalık örnek menünün dikkate alınmadığı,
7.3. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklamada, salça, un, kuru soğan, kırmızı mercimek, ayçiçek yağı, şehriye miktarının yanlış hesaplandığı,
7.4. Niteliği belirsiz ekmek üzerinden açıklama yapıldığı,
7.5. Yoğurdun kilo üzerinden hesaplandığı,
7.6. Niteliği belirsiz salça üzerinde açıklama yapıldığı,
7.7. Yemeğin pişirilmesi ve dağıtımında kullanılacak aracın yakıt ve kiralama giderine ilişkin belgelendirme yapılmadığı,
7.8. KKTC’de geçerli asgari ücretin üzerinde teklif verilmediği, işçilik ücretlerinin 12 üzerinden hesaplanmadığı, işçi ücretinde 2020 yılında asgari ücrete gelecek zamların dikkate alınmadığı, birim işçilik giderinin nasıl hesaplandığının belgelendirilmediği,
7.9. Personelin yol ve yemek giderlerinin dikkate alınmadığı,
7.10. Bir öğünlük yemek maliyeti yerine yıllık yemek maliyetinin tamamı döngüsel olarak hesaplandığı,
7.11. Malzemeli yemek hesap sunumu cetvelinde tel şehriye, tavuk, ayçiçek yağı, domates salçası ve rol ekmek girdilerine yer verilmediği,
7.12. Açıklamalarda ana girdi fiyatlarının hangi belge ile açıklandığı ve sayfa sayılarının belirtilmediği,
7.13. Malzemeli yemek hesap sunumu cetveli ekinde imza sirkülerine yer verilmediği,
7.14. Malzemeli yemek hesap sunumu cetvelinin her sayfasının imzalanıp kaşelenmediği,
7.15. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.2, 79.2.2.3 ve 79.2.2.6’ncı maddeleri uyarınca yapılan açıklamada, merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatlar, kamu kurum ve kuruluşları tarafında ilan edilen fiyatlar ve özel ve münhasır hak sahibince kullanılan fiyatlarının ihale ile ilk ilan tarihi arasında geçerli olduğunun belgelendirilmesinin gerektiği, ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından belgelendirme yapılmadığı,
7.16. Tebliğ’de belirtilen usuller haricinde bir usul kullanılarak yapılan açıklamalar için kullanılan belgelerin ihale tarihinden önceki 12 ay içinde düzenlenmediği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak: İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgilerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) Bu şartnamede belirlenen geçiçi teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldıklarını gösteren makbuzlar.

ç) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, teklif mektubu standart formu ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

g) Bu madde boş bırakılmıştır.

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu madde boş bırakılmıştır.

ı)

– İlgili kurumlardan İstekliye ait işletme kayıt belgesi (Yabancı istekliler için İşyeri izin belgesi)

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge

7.1.1) Bu madde boş bırakılmıştır.
7.1.2) Bu ihalede, istenen belgeler yerine yeterlik sertifikası sunulamaz.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Yemek Yapım İşi
7.6.1 Bu madde boş bırakılmıştır.
7.7. Numune ve demonstrasyon değerlendirmesi:
7.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.7.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.9.7. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli
7.9.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Diğer taraftan, İdari Şartname’nin 5.1’inci maddesinde “f) Sabah yemeğinin (çorbanın) hazırlanacağı mutfak KKTC Kanunlarına göre kurulmuş BELEDİYE İZİN RUHSATI İLE RESTORANCILAR BİRLİĞİNE ÜYELİĞİ BULUNAN CATERING mutfakta yapılacaktır. (Catering mutfak İstekliye ait değil ise kira sözleşmesi istenecektir.)” düzenlemesi yer almaktadır. Benzer düzenlemeye, ihale konusu işe ilişkin Teknik Şartname’nin 7.1.5’inci maddesinde “Sabah yemeğinin (çorbanın) hazırlanacağı mutfak KKTC Kanunlarına göre kurulmuş BELEDİYE İZİN RUHSATI İLE RESTORANCILAR BİRLİĞİNE ÜYELİĞİ BULUNAN CATERING mutfakta yapılacaktır. (Catering mutfak yükleniciye ait değil ise kira sözleşmesi istenecektir.) şeklinde yer verilmiştir.

Ayrıca, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen yeterlik bilgileri tablosunda, ihaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında sabah yemeği (çorbanın) hazırlanacağı mutfağa ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

İdarece, yemeğin hazırlanacağı mutfağa ilişkin belirtilen belgelerin sunulması yeterlik kriteri olarak değerlendirilmiştir. Ancak, mutfağa ilişkin belgeler, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yeterlik kriterleri arasında belirtilmediği ayrıca mutfağa ilişkin düzenlemelerin yer aldığı diğer maddelerde de teklif ile birlikte sunulması gerektiğine yönelik herhangi bir ifadeye yer verilmediği anlaşılmıştır. Buna ek olarak yeterlik bilgileri tablosunda da bu hususa ilişkin herhangi bir belirlemeye yer verilmediği görülmüştür. Bu tespitler çerçevesinde, ihaleye katılımı dolayısıyla rekabet ilkesini doğrudan etkileyen yeterlik kriterlerinin tereddüde mahal vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekliliği karşısında mutfağa ilişkin istenen kriterlerin ihale yeterlik kriterleri arasında yer almadığı dolayısıyla ihale aşamasında bu hususa ilişkin istekliler tarafından herhangi bir belge sunulması gerekmediği ve bunun sonucu olarak idarece sözleşmenin uygulanması aşamasında aranması gereken bu belgelerin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınmaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan, kaldı ki bu hususların yeterlik kriteri olarak öngörüldüğünün kabulü çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerin tetkiki neticesinde, PCG Development Ltd. ile “Yakın Doğu Bulvarı, Cemsa Karting Tesisi B Blok 1. Kat No:2, Lefkoşa” adresinde kain mutfağın kiralanmasına ilişkin 14.11.2019 tarihli sözleşme, “Yakın Doğu Blv. No:40/4 Taşkınköy Lefkoşa” adresinde kain işyerine ilişkin Lefkoşa Türk Belediyesinden alınmış “PCG Development Ltd.” konulu İşyeri İzin Yenileme Belgesi ve PCG Develepoment Ltd. şirketi namına düzenlenmiş ve işletme adresi olarak “Yakındoğu Blv. No:5 Dikmen Yolu, Lefkoşa”nın gösterildiği Restorancılar Birliği üyelik belgesinin sunulduğu görülmüştür. İşyeri izin belgesinde geçen adres ile kira sözleşmesinde mutfak olarak belirtilen adreslerin aynı olup olmadığı konusunda tereddüde düşülmüş ancak yine PCG Development Ltd.’nin ihale üzerinde bırakılan istekli arasında imza altına alınan “Beyan ve Tahhütname” başlıklı belgede, 14.11.2019 tarihli sözleşmeye atıfta bulunulmuş ve bu sözleşmede kira konusunu “Yakın Doğu Blv. No:40/4 Taşkınköy/ Lefkoşa” adresinde kain mutfağın oluşturduğu görülmüştür. Bu itibarla, kira sözleşmesine konu mutfağa ilişkin işyeri izin belgesi ve Restorancılar Birliği üyelik belgesinin sunulduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden işletme kayıt belgesi sunmaları istenmiştir.

İhale işlem dosyasının tetkiki neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Sivas Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce düzenlenen 23.06.2017 tarihli TR-58-K-0055729 kayıt numaralı işletme kayıt belgesinin sunulduğu görülmüştür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan işletme kayıt belgesinin ihale işlem dosyasında münderecatında Kuruma gönderilen işletme kayıt belgesi üzerine bir idare yetkilisince “Aslı Gibidir” şerhinin düşüldüğü görülmüştür. İdarelerce “Aslı Gibidir” şeklinde bir onaylama yapılması mümkün olmadığından İdareye 03.02.2020 tarih ve E.2020/2062 sayılı yazı ile anılan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu işletme kayıt belgesinin, idareye sunulduğu şekliyle Kurumumuza ivedi olarak gönderilmesi talep edilmiştir. Bu yazıya cevaben kaleme alınan 06.02.2020 tarih ve E.19543 sayılı yazıda belgenin aslının görüldüğü ve belgeden kopya çıkartılarak aslı gibidir onayının yapıldığı belirtilmiş, ayrıca yazı ekine de ihale üzerinde bırakılan istekliye ait işletme kayıt belgesi eklenmiştir. Bu çerçevede anılan Yönetmeliğin 31’inci maddesi çerçevesinde idarece aslı görülerek belgenin kabul edildiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla, belgenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesine uygun olarak teklif kapsamında sunulduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan, belgenin pasife alındığı yönündeki iddiaya yönelik olarak http://ggbs.tarim.gov.tr/cis/servlet/StartCISPage?PAGEURL=/FSIS/ggbs.onayliIsletmeSorgu.html şeklindeki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ait resmi web sitesi üzerinde yapılan sorgulamada, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, kayıtlı işletmeler arasında yer aldığı ve sayfada kayıt belgesinin pasife alındığına yönelik herhangi bir ibareye yer verilmediği görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(8) (Ek fıkra: 19.06.2018-30453/m RG/ 2. md.; yürürlük: 19.07.2018) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibinin birinci iddiasına yönelik açıklamalar yapılırken belirtildiği üzere, yemek yapılacak mutfağa ilişkin kriterlerin, yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaması ve bunun sonucu olarak isteklilerce mutfak kira sözleşmesine ilişkin bilgilere, yeterlik bilgileri tablosunda yer verilmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 48’inci maddesinde “İstekli, sabah yemeğinin (çorba) hazırlanacağı mutfak ile ilgili karşılaşılacak olası bir tadilat, bakım, onarım veya doğal afet gibi durumlarda KKTC sınırları içinde ikinci bir Catering Mutfaktan faydalanacağına dair taahhütname verecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Anılan taahhütnameye, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde ve yeterlik bilgileri tablosunda yer verilmemiş olsa da, İdari Şartname’nin anılan düzenlemesinde “istekli …taahhütname verecektir.” şeklinde lafza yer verildiğinden, bir bütün olarak dikkate alınması gereken ihale dokümanı çerçevesinde taahhütnamenin yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü sonucuna ulaşılmıştır.

Bu çerçevede, başvuru sahibinin iddia ettiği belgelerden geçici teminat mektubu ve imza sirküleri ile taahhütnamenin beyan edilmesi ve daha sonra tevsik edilmesi gerekmektedir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda, mutfak kira sözleşmesi hariç olmak üzere taahhütname, geçici teminat mektubu (G0012-00703-MW002494 ayırt edici numaralı geçici teminat mektubu) ve imza sirkülerlerine ilişkin bilgilerin (Sivas 2. Noterliği tarafından 09.06.2016 tarihinde düzenlenen 012439 yevmiye numaralı imza sirküleri ile yine aynı Noterlik tarafından 06.11.2017 tarihinde düzenlenen imza sirküleri) beyan edildiği ve idarenin talebi üzerine idareye sunulduğu görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;
1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,
2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,
3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili cirosunu gösteren belgeler

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;
1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir. …” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması,

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır

Yapılan incelemede, e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede, isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu standart formunu doldurmaları gerektiği, söz konusu tablonun “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünde İdari Şartname’nin 7.1.A.2’nci maddesi uyarınca “Ortaklara Ait Bilgiler” bölümünde “Ortakların: Gerçek kişi olması durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı” bilgilerinin; Yöneticilere Ait Bilgiler” bölümünde ise “Ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve görevi” bilgilerinin doldurulmasının istenildiği görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Ortaklara Ait Bilgiler” bölümünde ortakların “Duygu Dağlar” ve “Elif Dağlar” olarak belirtildiği ve anılan kişilere ait T.C. kimlik numaraları ile ortaklık oranlarına yer verildiği; “Yöneticilere ait bilgiler” bölümünde ise yine aynı kişilere ve T.C. kimlik numaralarına yer verildiği; bununla birlikte söz konusu tablonun “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” bölümünde Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve sayıları ile Sivas Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yer verildiği “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün ise boş bırakıldığı görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bu bilgileri tevsik için belirtilen Ticaret Sicil Gazetelerinde, tüzel kişi isteklinin ortak ve yöneticileri Duygu Dağlar ve Elif Dağlar adlı kişilere ait T.C. kimlik numaralarına yer verilmediği görülmüştür. Dolayısıyla idarece istekli tarafından beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulandığında teyidinin yapılamadığı, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmaması nedeniyle söz konusu bilgilerin teyidinin yapılamadığı göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 48’inci maddesinde teklif sınır değerin altında kalan isteklilerden 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesine göre işin yapılacağı yer olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden açıklama isteneceği belirtilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasına yönelik olarak kaleme alınan “Açıklamada İzlenen Yöntem” başlıklı belgede, başvuru sahibinin iddia ettiğine benzer açıklamalarda bulunulmuş ve bu yüzden üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile anılan Tebliğ’in 79.3.2’nci maddesinde yer alan “79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.” açıklaması çerçevesinde, açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılmak suretiyle açıklama yapılması yoluna gidilmiştir. Bu çerçevede, Veranova Trading Company Ltd.’den alınan 27.11.2019 tarihli fiyat teklifi yanında Türkiye Cumhuriyeti KKTC Ticaret Başmüşaviri tarafından düzenlenen 24.10.2019-14.11.2019 tarihleri arasında gerçekleşen ortalama birim fiyat listesini içeren 27.11.2019 tarihli belge, KKTC Sebze ve Meyve Toptancılar Birliği tarafından düzenlenen 24.10.2019-14.11.2019 tarihleri arasında gerçekleşen ortalama birim fiyat listesini içeren 25.11.2019 tarihli belge, Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından düzenlenen 24.10.2019-14.11.2019 tarihleri arasında gerçekleşen ortalama birim fiyat listesini içeren 25.11.2019 tarihli belge ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından düzenlenen 24.10.2019-14.11.2019 tarihleri arasında gerçekleşen ortalama birim fiyat listesini içeren ve KKTC Ticaret Dairesi Müdürlüğü’nün belgenin sanayi odası tarafından düzenlendiği yönündeki 27.11.2019 tarihli şerhini içeren 25.11.2019 tarihli belgede yer alan birim fiyatlar kullanılarak çiğ girdilerin açıklanması ve hesaplanması yoluna gidilmiştir. Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasında belirttiği usuller kullanılmaksızın aşırı düşük teklif açıklaması yapıldığı görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanun’un “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı hüküm altına alınmış ve “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde teminat mektupları teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin 26.3’üncü maddesinde geçici teminat olarak sunulacak teminat mektuplarının geçerlilik süresinin 28.01.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

İhale üzerine bırakılan istekli tarafından ihale konusu iş için 576.450,00 TL fiyat teklifi yapıldığı ve 14.11.2019 tarih ve 0703MW002494 referans numaralı 18.000 TL tutarında 20.02.2020 tarihine kadar geçerli geçici teminat mektubunun sunulduğu görülmüştür. Dolayısıyla geçi teminat mektubunun gerek süre gerekse bedel olarak idarece aranan kriterleri karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. (Değişik madde: 25/01/2017-29959 R.G./11. md.) Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.4. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.5. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.6. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./12. md.) Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.7. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./3. md.; Mülga ibare: 13.06.2019-30800 R.G/14. md., yürürlük: 23.06.2019) YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.8.İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyt bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.5. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenir.

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle (Değişik ibare: 25/01/2017-29959 R.G./13. md.) “ana girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için (Değişik ibare: 25/01/2017-29959 R.G./13. md.) “(Ana Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(Değişik cümle: 25/01/2017-29959 R.G./13. md.) Bu maddede yer alan ana girdi ibaresi kapsamında, kırmızı et; beyaz et; balık; işlenmiş et ürünleri (sucuk, salam, sosis, kavurma gibi); kuru gıdalar (pirinç, bulgur, nohut, mercimek, kuru fasulye gibi); sebze; meyve; toz şeker, süt; yoğurt, ayran; yağ ürünleri (ayçiçek yağı, zeytinyağı, tereyağı) kahvaltı malzemeleri (peynir, zeytin, yumurta, reçel, bal gibi); pet su, ekmek açıklama yapılacak unsurlar olarak dikkate alınır. İdarenin ihale dokümanında bu girdilerin dışında ana girdi niteliğinde malzeme içeren yemek öğünü düzenlemesi durumunda aşırı düşük teklif açıklama yazısında açıklama istenecek unsurlar arasında bu malzemelerin de belirtilmesi zorunludur. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde (Değişik ibare: 25/01/2017-29959 R.G./13. md.) “(Ana Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, (Değişik ibare: 25/01/2017-29959 R.G./13. md.) kırmızı et; beyaz et; balık; kuru gıdalar (pirinç, bulgur, nohut, mercimek, kuru fasulye gibi); sebze; meyve maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

(Ek fıkra: 25/01/2017-29959 R.G./13. md.) Malzemeli yemek alımı ihalelerinde sadece iki haftalık örnek menüdeki ana girdiler ve işçilik giderleri dikkate alınarak açıklama yapılmalıdır. İsteklilerin örnek menüdeki girdiler ve işçilik gideri kullanılarak teklif ettikleri birim fiyatı açıklamaları gerekmekte olup toplam miktar ve tutar açıklaması yapılmayacaktır. Örneğin normal kahvaltı, diyet kahvaltı, ara öğün, normal yemek ve diyet yemek gibi birim fiyatları içeren bir ihalede, isteklilerin teklif ettikleri birim fiyatı; örnek menüyü ve bu menünün üretimi için gerekli işçilik tutarını kullanarak tevsik etmeleri durumunda açıklama uygun kabul edilecektir.

79.2.7. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./14. md.) İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının(Ek ibare: 06/02/2018-30324 R.G./7. md. ) % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. (Ek cümle: 16/03/2019-30716 R.G./18. md.) Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./15. md.) Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında KKTC’de mukim Veranova Trading Company Ltd.’den alınan 27.11.2019 tarihli fiyat teklifinde yer alan birim fiyatlar ve fiyat teklifinin kabul edilmemesi ihtimaline binaen yukarıda aktarılan anılan Tebliğ’in 79.3.2’nci maddesinde yer alan “79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.” açıklaması çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti KKTC Ticaret Başmüşaviri tarafından düzenlenen 24.10.2019-14.11.2019 tarihleri arasında gerçekleşen ortalama birim fiyat listesini içeren 27.11.2019 tarihli belge, KKTC Sebze ve Meyve Toptancılar Birliği tarafından düzenlenen 24.10.2019-14.11.2019 tarihleri arasında gerçekleşen ortalama birim fiyat listesini içeren 25.11.2019 tarihli belge, Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından düzenlenen 24.10.2019-14.11.2019 tarihleri arasında gerçekleşen ortalama birim fiyat listesini içeren 25.11.2019 tarihli belge ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından düzenlenen 24.10.2019-14.11.2019 tarihleri arasında gerçekleşen ortalama birim fiyat listesini içeren KKTC Ticaret Dairesi Müdürlüğü’nün belgenin sanayi odası tarafından düzenlendiği şerhini içeren 25.11.2019 tarihli belgede yer alan birim fiyatlar kullanılarak açıklama yapılması yoluna gidilmiştir.

Aktarılan Tebliğ açıklaması uyarınca, malzemeli yemek alımı ihalelerinde, kırmızı et, beyaz et, balık, kuru gıdalar (pirinç, bulgur, nohut, mercimek, kuru fasulye gibi), sebze ve meyve maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak Tebliğ’in 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilmesi mümkündür.

Başvuru konusu ihalede, açıklamaların KKTC’ye göre yapılması talep edildiğinden anılan 79.2.2’nci maddeye göre açıklama yapılabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilip yapılamayacağının irdelenmesi gereklidir. Anılan Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesine göre üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılabilmesi için bir takım kriterler aranmaktadır. Aranan kriterlerden biri, fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlemesidir. Maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) ve satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6), geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenmektedir. Ancak KKTC’de ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından da belirtildiği gibi 41/1976 sayılı Kurumlar Vergisi Yasası’nın 26’ncı maddesinde “Kurumlar Vergisinde vergilendirme dönemi geçmiş takvim yılıdır.” şeklinde hükme yer verilmiş ve anılan Kanun’da geçici vergi dönemi şeklinde bir döneme yer verilmemiştir. Dolayısıyla KKTC kanunlarına göre maliyet tespit tutanağı ve satış tutarı tespit tutanağının Kamu İhale Genel Tebliği’nin aradığı şekilde düzenlenmesine imkan bulunmamaktadır. Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından KKTC’den alınan fiyat teklifi ile anılan Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesine göre açıklama yapması mümkün değildir.

Diğer taraftan anılan Tebliğ’in 79.3.2’nci maddesi uyarınca açıklamada kullanılacak diğer belgelerin ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenmiş olması gerekmesi karşısında, Veranova Trading’ten alınan fiyat teklifinin üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin taşıması gereken kriterlerin tamamını taşımaması nedeniyle Tebliğ’in 79.3.2’nci maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi halinde, belgenin ihale tarihinden sonra düzenlendiği görüldüğünden, bu madde çerçevesinde de açıklamada kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Veranova Trading’ten alınan fiyat teklifinin kabul edilmemesi ihtimaline binaen anılan Tebliğ’in 79.3.2’nci maddesi çerçevesinde de açıklama yapılması yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda kullanılan belgelerin ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenmiş olmasının gerekmesine karşın, ihale tarihinden sonra düzenlendiği görüldüğünden, belgelerin anılan 79.3.2 maddesi çerçevesinde açıklamada kullanılabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması uygun değildir.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

1) Elektronik teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede, Aydeniz Özel Sağlık Medikal Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi ticaret ünvanlı isteklinin teklifi sınır değerin altına kalması nedeniyle, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmuş ve sunmuş olduğu açıklama idarece kabul edilmiştir. İhale üzerinde bırakılan istekliden sonra en avantajlı teklifi sunan Aydeniz Özel Sağlık Medikal Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden 02.12.2019 tarihinde, yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilgileri tevsik eden belgeleri sunması talep edilmiştir. Bu belgeleri sunan isteklinin teklifi, Restorancılar Birliği üyeliğine ilişkin sunmuş olduğu belge geçerliliğini yitirdiğinden değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Kararın (A) bölümünde yapılan açıklamalar uyarınca, yemeğin yapılacağı mutfağa ilişkin hususların (taahhütname hariç olmak üzere) yeterlik kriteri olarak öngörülmediği sonucuna ulaşıldığından, başvuru sahibinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmakla birlikte; aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan 11.11.2019 tarihli fiyat teklifinde; fiyat teklifi verilen ana girdilerin, bu girdilere ilişkin teknik özelliklerin düzenlendiği ihale konusu işe ilişkin teknik şartname ile ilişki kurulmaması dolayısıyla teknik şartnamede belirtilen evsafta malzeme teklif edilip edilmediğinin tespit edilemediği bu itibarla anılan isteklinin teklifinin bu gerekçe ile reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

2) Özdemir Park Restoran Yemekçilik Gıda Temizlik Tekstil Turizm İnşaat Nakliye Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda, tüzel kişi isteklinin, Hatice Kübra ÖZDEMİR adlı bir ortağının bulunduğunun beyan edildiği, bu durumu ve bu şahsa ait T.C. kimlik numarasını tevsik eder belge olarak sadece Ticaret Sicil Gazetelerinin gösterildiği ancak tevsik edici Ticaret Sicil Gazetelerinde anılan şahsa ait kimlik numarasına yer verilmediği görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Sivas Anadolu Kurumsal Yemek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Özdemir Park Restoran Yemekçilik Gıda Temizlik Tekstil Turizm İnşaat Nakliye Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ticaret ünvanlı isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.