Cumartesi, Haziran 15, 2024
Danıştay KararlarıŞikayet

İdarece şikayet başvurusunda eksikliğin bildirilmesi yönünde bir zorunluluk var mıdır?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/019
Gündem No : 26
Karar Tarihi : 04.04.2018
Karar No : 2018/MK-120

BAŞVURU SAHİBİ:
Avv Spor Malzemeleri Ve Hizmetleri İth. İhr. Ve Tic. A.Ş

İHALEYİ YAPAN İDARE:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satınalma Müdürlüğü

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2017/38425 İhale Kayıt Numaralı “Spor Tesisleri Kondisyon Aletleri Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/38425 ihale kayıt numaralı “Spor Tesisleri Kondisyon Aletleri Alımı ihalesi” ne ilişkin olarak Avv Spor Malzemeleri ve Hizmetleri İth. İhr. ve Tic. A. Ş. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 10.05.2017 tarihli ve 2017/UM.IV-1317 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle AVV Spor Malzemeleri ve Hizmetleri İth. İhr. ve Tic. A. Ş. tarafından açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından verilen 11.10.2017 tarihli ve E:2017/1592, K:2017/2787 sayılı kararda “dava konusu Kurul Kararının 1’inci iddiaya yönelik kısmının reddine, 2’nci iddiaya yönelik kısmı bakımından ise iptaline” karar verilmesi üzerine, söz konusu kararın uygulanmasını teminen alınan 15.11.2017 tarihli ve 2017/MK-448 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulu’nun 10.05.2017 tarihli ve 2017/UM.IV-1317 sayılı kararının 2’nci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 2’nci iddiasının esasının incelenmesine geçilmesine,“ karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul kararı üzerine başvuru sahibinin 2’nci iddiasının esas incelemesi yapılmış olup, esas raporunun Kurulca müzakeresi sonucunda 13.12.2017 tarihli ve 2017/UM.I-3375 sayılı karar ile “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Bu defa yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay 13. Dairesinin 08.01.2018 tarihli ve E:2017/2836, K:2018/85 sayılı kararında

“ …şikâyet başvuru dilekçelerine, imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylanmış bir örneğinin eklenmesinin zorunlu olduğu, dilekçe ile ekinde eksiklik bulunması durumunda idarece eksikliğin bildirilmesi yönünde bir zorunluluğun öngörülmediği ve başvuru sahibi tarafından eksikliğin başvuru süresinin sonuna kadar giderilebileceği dikkate alındığında,

davacı şirket tarafından, ihale tarihi olan 24.04.2017 tarihinden en az üç ( 3 ) işgünü öncesine kadar eksiksiz olarak yapılması gereken şikayet başvurusunun bu süre geçtikten sonra 21.04.2017 tarihinde eksiklikler tamamlanarak yapıldığı anlaşıldığından, davacının ikinci iddiasına ilişkin olarak başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. ” şeklindeki gerekçeyle mahkeme kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmı ile davalı idare aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmının bozulmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 15.11.2017 tarihli ve 2017/MK-448 sayılı kararı ile 13.12.2017 tarihli ve 2017/UM.I-3375 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 10.05.2017 tarihli ve 2017/UM.IV-1317 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.