Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Benzer İş

İkmal ve tamamlama işleri B III grubu kapsamına girer mi?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/010

Gündem No : 20

Karar Tarihi : 22.02.2017

Karar No : 2017/UY.III-614

Şikayetçi :

Ahmer Hafriyat Taahhüt İnşaat Nakliyat Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

26.01.2017 / 5450

Başvuruya Konu İhale:

2016/480589 İhale Kayıt Numaralı “Melikgazi İlçesi Halil İlik 20 Derslik İlkokul Yapımı” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Ahmer Hafriyat Taahhüt İnşaat Nakliyat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.,

Yeşilyurt Mah. 2776 Sok. No: 41/3 Melikgazi/KAYSERİ

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,

Gültepe Mahallesi Özüm Caddesi No: 8 – 38140 Melikgazi/KAYSERİ

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/480589 İhale Kayıt Numaralı “Melikgazi İlçesi Halil İlik 20 Derslik İlkokul Yapımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 15.12.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Melikgazi İlçesi Halil İlik 20 Derslik İlkokul Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Ahmer Hafriyat Taahhüt İnşaat Nakliyat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin 11.01.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusuna yönelik olarak idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 26.01.2017 tarih ve 5450 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.01.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/298 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, sundukları ikmal işine ilişkin iş deneyim belgesinin İdari Şartname’de belirtilen B III grubu üst yapı bina işleri kapsamında olmasına rağmen idarece benzer iş kapsamında olmadığı gerekçesiyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceğinin idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Yönetmelik’in 48’inci maddesinin ikinci fıkrasında, iş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Başvuruya konu ihalede, idarece İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin eki listede yer alan BIII grubu işlerin benzer işi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Bahse konu Tebliğ’de (B) grubu başlığında üstyapı işlerine yer verilmiş olup, buna ilişkin BI grubunda taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili restorasyon, rekonstrüksiyon ve fonksiyon değişikliği işleri, BII grubunda belli bir nitelik ve yapı niceliği gerektiren üstyapı işleri, BIII grubunda ise BII grubuyla birlikte diğer bina işleri gruplandırılmıştır.

İncelenen ihalede başvuru sahibince iş deneyimi yeterlik koşulunu tevsik etmek üzere Melikgazi Belediye Başkanlığı tarafından 16.12.2015 tarihinde düzenlenmiş “İldem C Grubu 4. Etap 1068 Adet Konutlu İnşaat Yapım İşi”ne ilişkin bir iş bitirme belgesinin sunulmuş olduğu, belge kapsamında iş sahibinin S.S. İl-Dem Erciyes toplu Konut Yapı Koop. Başkanlığı olduğu, uygulanan yapı tekniğinin “Betonarme(Karkas)” olduğu hususlarının belirtildiği, ayrıca yapılan işin bir ikmal işi olduğunu gösterir inşaat başlangıç seviyelerinin de belge üzerinde gösterildiği tespit edilmiştir. Bu belge ile birlikte başvuru sahibince işe ilişkin noter onaylı sözleşme ve ilgili diğer belgelerin de sunulduğu belirlenmiştir.

İhale komisyonu kararı ve ilgili tutanaklar incelendiğinde, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, belgeye konu işin bahsi geçen Tebliğ’de yer alan ve İdari Şartname’de belirtilen BIII grubu işler kapsamında olmaması gerekçesiyle kabul edilmediği anlaşılmıştır.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.4’üncü maddesinde, anılan Tebliğ’in eki listedeki işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ilişkin benzer işlerin, yapılacak işin niteliği ile söz konusu listedeki gruplar göz önüne alınarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenebileceği ifade edilmiştir.

Anılan Tebliğ açıklamaları uyarınca ihalelerde tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin kabul edilebilmesi için idarelerce buna ilişkin belirlemelerin yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. İncelenen ihalede BIII grubu kapsamındaki işlerin benzer iş olarak belirlendiği ve bu grubun ihtiva ettiği işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri gibi işlerin de benzer iş kapsamında kabul edileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı görülmüştür.

Bu kapsamda, istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu yapım işlerinin, BIII grubu kapsamındaki baştan sona gerçekleştirilmiş işleri kapsaması gerektiği, dolayısıyla ihaleye teklif sunan istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin ikmal (tamamlama) inşaatı için düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde, söz konusu iş deneyim belgelerine konu yapım işinin, ihale konusu iş veya benzer iş tanımına giren yapıların bütününün yapımını içeren bir ikmal yapım işi niteliğinde olup olmadığının tespit edilmesi ve bütününü içermeyen işler için düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin uygun bulunmaması gerekmektedir.

Bu çerçevede yapılan incelemede, başvuru sahibi Ahmer Harfiyat Taah. İnş. Nak. ve Petrol Ürü. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimin tevsiki amacıyla Melikgazi Belediye Başkanlığı tarafından 16.12.2015 tarih ve 743-Y-ÖS-33-4 sayı numarası ile düzenlenen iş bitirme belgesinin sunulduğu, belge üzerinde %5,07 ila %64,09 aralığında olmak üzere inşaat başlangıç seviyelerini gösterir sayısal tespitlere yer verildiği, söz konusu iş deneyim belgesi ile birlikte sunulan diğer bilgi ve belgelerin de bu oranları doğruladığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, ihalede ikmal (tamamlama) işine ait iş deneyim belgesi sunduğu anlaşılan başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.