Cumartesi, Aralık 2, 2023
Yeterlilik Kriterleri

Ticaret sicili gazetelerinde bulunan yönetim kurulu üyelerinin tamamının yeterlik bilgileri tablosunun “Yöneticilere Ait Bilgiler” bölümünde beyan edilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılır mı ?

tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

Read More
İhale Yetkilisiİptal Nedenleri

İhale sürecinde bulunmayan bir firmanın ihale konusu işi bedelsiz olarak yerine getirebileceğine yönelik dilekçesine istinaden ihtiyacın ortadan kalktığı gerekçe gösterilerek ihale iptal edilebilir mi?

Kamu yöneticisi, sunmakla yükümlü olduğu kamu hizmetinin sınırlarını çizmekte, hangi hizmeti ne şekilde temin edeceğini ve sunacağını belirlemekte kanunlarla belirlenen çerçevede yetkilidir. Bu durumda, ihale süreci başladıktan sonra bile olsa hizmetin bedelsiz olarak karşılanabileceğinin ortaya çıkması halinde kamu yöneticisinin artık ihale sürecinin başladığı ve mutlaka sonlandırılması gerektiği düşüncesiyle hareketle…

Read More
İmza Beyannamesiİmza SirküleriVekaletname

Teklif mektubunu imzalayana ait imza beyannamesi yerine imza sirkülerinin sunulması elenme sebebi midir?

İlanı veya duyurusu 19.08.2021 tarihinden sonra olan ihalelerde, tüzel kişi istekliler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge olarak elektronik ortamda gerçekleştirilmeyen ihalelerde başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin teklif kapsamında sunulmasına ilişkin zorunluluk getirildiği

Read More
Sayıştay Kararları

22/e maddesi kapsamında bir tesis alımı işinde, yine bu tesise tahsis olunmuş makine, teçhizat, araç ve demirbaş gibi taşınır mal niteliğindeki eklentilerde alınabilir mi ?

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun doğrudan temin usulüyle taşınmaz mal alımına cevaz veren 22/e maddesi kapsamında pet su üretimi yapan tesis alımı işinde, yine bu tesise tahsis olunmuş makine, teçhizat, araç ve demirbaş gibi taşınır mal niteliğindeki eklentilerin tahsis olunduğu taşınmaz malın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde alımı mümkün bulunduğundan

Read More
Sayıştay Kararları

Kiralama içerisinde bir hizmet alımı da olan yer ile ilgili 22/e bendi ile doğrudan temin yöntemi kullanılarak bir alım yapılması mümkün mü?

4734 sayılı Kanunun 22/e bendi kapsamında bir yerin idarenin ihtiyaçları doğrultusunda kiralanabilmesi için doğrudan mülk sahibinden kiralama yapılması gerekmektedir. Yalnız kiralama olmayıp içerisinde bir hizmet alımı da olan yer ile ilgili 22/e bendi ile doğrudan temin yöntemi kullanılarak bir alım yapılması mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla, söz konusu kiralama işinin doğrudan temin usulü yerine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 18 inci maddesinde belirtilen ihale usullerinden birisi ile yaptırılması gerekirdi.

Read More
Rekabet

Araç Kiralama ihalesinde km sınırlama şartı rekabet ilkesi açısından kısıtlayıcı mıdır?

İhale doküman düzenlemeleri ile araçlar için istenilen şartların belirlenmesinde Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere uyulması noktasında idarenin yükümlülüklerinin bulunduğu ve ihtiyacı olan hususların tespiti noktasında da belli bir serbestiye sahip olduğu, yapılacak düzenlemelerin ihaleye katılımı daraltmamasının esas olduğu anlaşılmıştır.

Read More
Teklif CetveliTeklif Mektubu

Teklif mektubunda, para biriminin yazıyla “Türklirası” yerine “Türkirası” olarak yazılması ?

Teklif mektubunda, para biriminin yazıyla “Türklirası” yerine “Türkirası” olarak yazıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır mı ? para biriminin Türk Lirası olduğu konusunda tereddüt ya da çelişki oluşturacak bir durumun söz konusu olmadığı ve teklif mektubunda para biriminin yazıyla bir harf eksik şekilde yazılmış olması sonucunda oluşan şekli aykırılığın, isteklinin teklifinin esasına etki edecek nitelikte bir eksiklik olmadığı

Read More
Yeterlilik Kriterleri

İşin yapılacağı yere olan uzaklığın tevsikine ilişkin belge yeterlilik kriteri olarak istenebilir mi ?

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi uyarınca bu hususa ilişkin belge sunulmasının istenilmediği, bu durum çerçevesinde söz konusu yeterlik kriterinin sözleşmenin uygulanması aşamasında idarece denetlenmesi gerektiği, bu itibarla bahsi geçen isteklilerin tekliflerinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Read More
Düzenleyici KararHaberler

29/09/2021 Tarihli Ve 2021/DK.D-242 Sayılı Kamu İhale Kurulu Düzenleyici Kararları Hakkında

Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına, bunlara alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine, eğer düzenlenmiş ise iptal edilmesi gerektiğine dair alınan 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı Kurul kararının, 05.08.2021 tarihli ve 2021/DK.D-174 sayılı Kurul kararı ile iptal edilmesi sonrasında, bu karar ile iptal edilen 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı kararın alınmasından önceki hukuki duruma geri dönülmüş olup, gelinen aşama itibarıyla, mevzuatta aranan diğer şartların sağlanması kaydıyla

Read More